Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii

Data ogłoszenia:2005-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 24

Strona 1 z 2
L 47/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii (2005/135/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

nych Rachunków Gospodarczych (ESA), wydanie drugie. Dane dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu są dostarczane przez Komisję.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,

(5)

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2002/923/WE (1) przyjętą po otrzymaniu zalecenia Komisji, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono występowanie w Portugalii nadmiernego deficytu.

Na podstawie danych przekazanych przez Komisję po przedłożeniu sprawozdania przez Portugalię przed dniem 1 marca 2004 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (4) oraz w oparciu o prognozę Komisji z wiosny 2004 r., uzasadnione są następujące wnioski:

(2)

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu Rada wydała zalecenie skierowane do Portugalii w celu likwidacji nadmiernego deficytu (2). Zalecenie to wraz z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (3) określa termin skorygowania nadmiernego deficytu, co powinno nastąpić w roku następującym po jego stwierdzeniu, tj. najpóźniej w 2003 r.

(3)

Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu Rada uchyla decyzje w sprawie występowania nadmiernego deficytu po skorygowaniu, w ocenie Rady, nadmiernego deficytu w danym Państwie Członkowskim. Definicje terminów „publiczny” i „deficyt” określono w Protokole w sprawie procedury nadmiernego deficytu przez odesłanie do Europejskiego Systemu Zintegrowa-

(4)

— deficyt w sektorze instytucji rządowych i samorządowych szacowany jest na 2,8 % PKB w 2003 r., w porównaniu z 2,7 % w 2002 r. i 4,4 % w 2001 r. Wynik za rok 2003 był zgodny z zaleceniem Rady wystosowanym na podstawie art. 104 ust. 7, w szczególności w zakresie obniżenia deficytu poniżej wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB najpóźniej do 2003 r. Dostosowanie fiskalne prowadzono w 2003 r. w następstwie trwałego spowolnienia tempa wzrostu całkowitych pierwotnych wydatków bieżących z 8,9 % w 2001 r. do 7,8 % w 2002 r. i 4,1 % w 2003 r. Jednakże obecne cykliczne spowolnienie gospodarcze, które zakończyło się recesją w 2003 r., doprowadziło do znacznego odchylenia na poziomie 2,6 punktu procentowego między wzrostem PKB w tym roku a pierwotnymi założeniami budżetowymi. W konsekwencji w 2003 r. nastąpił znaczący niedobór wpływów z podatków, który musiał być zrównoważony przez przyjęcie dwóch środków jednorazowych o łącznej wartości 2,1 % PKB,

(4) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

(1) Dz.U. L 322 z 27.11.2002, str. 30. (2) Zalecenie Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (3) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.

18.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/25

— działania strukturalne podjęte przez władze Portugalii, mające bardziej bezpośredni wpływ na finanse publiczne, skupiają się głównie na trzech obszarach: i) administracji publicznej; ii) sektorze opieki zdrowotnej; i iii) sektorze oświaty. W szczególności oczekuje się, że swego rodzaju zamrożenie płac i zatrudnienia w służbie cywilnej w latach 2003–2004 będzie miało korzystne skutki w przyszłości, tym samym mając znaczący wpływ strukturalny. Dodatkowo, władze Portugalii szacują, że wprowadzana całościowa reforma sektora opieki zdrowotnej już w 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 38 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335) (1)

 • Dz. U. L47 - 28 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527) (1)

 • Dz. U. L47 - 26 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L47 - 23 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L47 - 22 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L47 - 21 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L47 - 20 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L47 - 19 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L47 - 18 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L47 - 16 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L47 - 15 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L47 - 12 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 10 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 8 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L47 - 6 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L47 - 3 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L47 - 1 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.