Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 28

Strona 1 z 13
L 47/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/137/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, zwłaszcza jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Pismem z dnia 3 kwietnia 2002 r. Komisja poinformowała Belgię o swojej decyzji rozpoczęcia procedury przewidzianej w art. 6 ust. 5 decyzji Komisji nr 2496/96/EWWiS z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej przepisy Wspólnoty dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stalowego (3).

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwłaszcza jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Decyzja Komisji o rozpoczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4). Komisja poprosiła zainteresowane strony o zgłaszanie uwag w przedmiotowej sprawie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1),

(4)

Komisja otrzymała od zainteresowanych stron uwagi dotyczące tematu. Przekazała je do Belgii, dając możliwość ustosunkowania się do nich i otrzymała komentarze pismami z dnia 17 czerwca, 6 września, 22 października i 25 listopada 2002 r.

po zaproszeniu zainteresowanych stron do zgłaszania uwag (2) i po uwzględnieniu tych uwag,

II. PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄCE UDZIAŁY W CARSID (5)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 17 października 2001 r. Belgia zawiadomiła Komisję o projekcie interwencji w regionie walońskim w kapitał nowego zakładu metalurgicznego Carsid SA. Przekazała Komisji informacje uzupełniające pismami z dnia 20 listopada 2001 r. i 14 lutego 2002 r.

La Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) jest spółką holdingową regionu walońskiego, która przejęła między innymi działalność Société wallonne pour la sidérurgie (SWS). W sektorze metalurgicznym, jej celem, w ramach ogólnej walońskiej polityki gospodarczej, jest wspieranie tworzenia lub rozszerzania przedsiębiorstw, jak również promowanie publicznej inicjatywy przemysłowej. W dniu notyfikacji, spółka Sogepa posiadała 25 % udziałów w kapitale zakładowym belgijskiego producenta metalurgicznego Cockerill Sambre. Posiadała ona także 25 % kapitału zakładowego Duferco Clabecq (patrz: motyw 9 niniejszej decyzji), Duferco La Louvière (patrz: motyw 11) i Duferco Belgium (patrz: motyw 12).

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 95 z 19.4.2002, str. 2.

(3) Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 42. (4) Patrz: przypis 2.

18.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/29

(6)

Udziały spółki Sogepa w Cockerill Sambre zostały wymienione 17 grudnia 2001 r. na 8 % udziałów w kapitale spółki Usinor, które z kolei na początku 2002 r. stały się 4,25 % udziałem w kapitale spółki Arcelor (patrz: motyw 7). Udziały spółki Sogepa w Duferco Clabecq zostały zmniejszone do 5,91 % w następstwie operacji z 8 sierpnia 2002 r. polegającej na obniżenia kapitału na skutek wchłonięcia strat, po którym nastąpiło podniesienie kapitału przez Duferco Investment. Tak samo, praktycznie zniknęły bezpośrednie udziały Sogepa w Duferco La Louvière na skutek obniżenia kapitału poprzez wchłonięcie strat, co miało miejsce 8 listopada 2001 r., po którym nastąpiło podniesienie kapitału przez spółkę Duferco Belgium.

będącego w stanie upadłości od 3 stycznia 1997 r. SWS przyczyniła się do dokapitalizowania Duferco Clabecq, wnosząc wkład w wysokości około 8,6 milionów EUR, jak również udzielając pożyczki podporządkowanej w wysokości około 13,6 milionów EUR (gwarantowanej w 75 % przez grupę Duferco). Grupa Duferco wniosła wkład w wysokości około 25,9 milionów EUR. Decyzją z dnia 25 listopada 1997 r. Komisja uznała, że ta interwencja SWS nie stanowiła pomocy państwa. W tej decyzji Komisja stwierdziła, że plan działalności przedsiębiorstwa przewidywał dodatnią marżę z eksploatacji począwszy od drugiego roku funkcjonowania i wyodrębnienie zysków od piątego roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 38 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335) (1)

 • Dz. U. L47 - 26 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L47 - 24 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L47 - 23 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L47 - 22 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L47 - 21 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L47 - 20 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L47 - 19 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L47 - 18 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L47 - 16 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L47 - 15 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L47 - 12 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 10 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 8 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L47 - 6 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L47 - 3 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L47 - 1 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.