Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 38

L 47/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/138/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ponadto strefa F powinna zostać rozszerzona i określona w taki sposób, aby uwzględnić czynniki geograficzne, ekologiczne oraz epizootiologiczne związane z chorobą niebieskiego języka w dotkniętych nią regionach Portugalii.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 12,

(6)

W związku z powyższym decyzja 2003/828/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Decyzję Komisji 2003/828/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (2) przyjęto w świetle sytuacji panującej w regionach Wspólnoty dotkniętych chorobą niebieskiego języka. Decyzja ta rozgranicza strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) odpowiadające szczególnym sytuacjom epidemiologicznym i ustanawia warunki, na jakich dopuszcza się zwolnienie z zakazu opuszczania ustanowionego na mocy dyrektywy 2000/75/WE dla niektórych rodzajów przemieszczania zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z tych stref i poprzez nie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/828/WE wprowadzone zostają następujące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 1 oraz pierwsze zdanie w ust. 2 otrzymują brzmienie:

(2)

Decyzja 2003/828/WE, ostatnio zmieniona decyzją 2004/898/WE, ustanowiła strefę zamkniętą („Strefa F”) odpowiadającą sytuacji związanej z chorobą niebieskiego języka panującej w Hiszpanii i Portugalii w chwili przyjmowania decyzji 2004/898/WE.

(3)

Portugalia poinformowała teraz Komisję o wybuchu choroby niebieskiego języka w concelhos Idanha-a-Nova.

„1. Krajowe wysyłki zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z zamkniętej strefy określonej w załączniku I są zwolnione z zakazu opuszczania tylko w przypadku, gdy zwierzęta, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki spełniają warunki określone w załączniku II, lub w przypadku Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii, gdy spełniają warunki ust. 2, lub w przypadku Grecji, warunki ust. 3.

(4)

Zwolnienia z zakazu opuszczania stref zamkniętych przewidziane w decyzji 2003/828/WE powinny mieć zastosowanie do dotkniętych regionów Portugalii.

2. W Hiszpanii, we Francji, Włoszech i w Portugalii właściwe władze zwalniają krajowe wysyłki, przewidziane w ust. 1, z zakazu opuszczania, jeżeli:”;

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Decyzja zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/898/WE (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 105).

2) w załączniku I wprowadza się z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

zmiany

zgodnie

18.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/39

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 lutego 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 47/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do decyzji 2003/828/WE strefa zamknięta F otrzymuje brzmienie: „Strefa F HISZPANIA: — Prowincja Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Cáceres, Badajoz, — Prowincja Jaen (comarcas Jaen i Andujar), — Prowincja Toledo (comarcas Oropesa, Talavera de la Reina, Belvis de Jara i Los Navalmorales), — Prowincja Ciudad Real (comarcas Horcajo de los Montes, Piedrabuena, Almadén i Almodóvar del Campo).

PORTUGALIA: — Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: concelhos Niza, Castelo de Vide, Marvão, Ponte de Sôr, Crato, Portoalegre, Alter do Chão, Avis, Mora, Sousel, Fronteira, Monforte, Arronches, Campo Maior, Elvas, Arraiolos, Estremoz, Borba, Vila Vićosa, Alandroal, Redondo, Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura, Barrancos; Mértola, Serpa, Beja, Vidigueira, Ferreira do Alentejo, Cuba, Alvito, Viana, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Alcácer do Sal (część wschodnia od A2, freguesias Santa Susana, Santiago i Torrão) i Gavião, — Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: concelhos Montijo (freguesias Canha, S. Isidoro de Pegões i Pegões), Coruche, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarća, Chamusca, Constância, Abrantes i Sardoal, — Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Beira Interior: concelhos Idanha-a-Nova, Penamacor, Fundão, Castelo Branco, Oleiros, Sertã, Proenća-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Vila de Rei i Maćão.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 47 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 28 z 200518.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527) (1)

 • Dz. U. L47 - 26 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L47 - 24 z 200518.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L47 - 23 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L47 - 22 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L47 - 21 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L47 - 20 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L47 - 19 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L47 - 18 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L47 - 16 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L47 - 15 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L47 - 12 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 10 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L47 - 8 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L47 - 6 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L47 - 3 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L47 - 1 z 200518.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.