Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

Data ogłoszenia:2005-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 12

Strona 1 z 2
L 48/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

władzom krajowym, że decyzja 2005/45/WE miała wpływ na zgłoszone przez nich roszczenia refundacji. Podczas oceny wniosków o ograniczenie kwoty świadectwa refundacji i o proporcjonalne zniesienie odpowiedniego zabezpieczenia właściwe władze krajowe powinny, w przypadku wątpliwości, uwzględnić w szczególności dokumenty, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę nr 77/435/EWG (5), bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów tego rozporządzenia.

(1)

Podpisana w październiku 2004 r. umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmieniająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. (2), jest tymczasowo stosowana, począwszy od 1 lutego 2005 r. na mocy decyzji Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. dotyczącej zawarcia i tymczasowego stosowania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmieniającej umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w sprawie przepisów stosowanych do przetworzonych produktów rolnych (3).

(4)

Ze względów administracyjnych należy zapewnić, aby wnioski o ograniczenie kwoty świadectwa refundacji i zniesienie zabezpieczenia były składane w krótkim terminie oraz aby powiadomić Komisję o zaakceptowanych kwotach ograniczenia w odpowiednim terminie, tak by mogły one zostać uwzględnione przy określaniu kwoty, na którą będą wystawiane świadectwa refundacji stosowane od dnia 1 kwietnia 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000.

(5)

(2)

Na mocy decyzji 2005/45/WE niektóre towary, odnośnie do których podmioty gospodarcze złożyły wnioski o wydanie świadectw refundacji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (4), od dnia 1 lutego 2005 r. nie kwalifikują się już do objęcia refundacjami, jeżeli są wywożone do Szwajcarii lub Liechtensteinu.

Z uwagi na fakt, że środki ustanowione w decyzji 2005/45/WE obowiązują od dnia 1 lutego 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i wejść w życie w trybie natychmiastowym.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych Dotyczących Handlu Przetworzonymi Produktami Rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Należy zezwolić na ograniczenie kwoty świadectw refundacji i na proporcjonalne zniesienie odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku, gdy podmioty gospodarcze są w stanie w sposób zadowalający wykazać właściwym

zmie298

Artykuł 1 1. Świadectwa refundacji wystawiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000 odnośnie do wywozu towarów, na które refundacje wywozowe zniesiono na mocy decyzji 2005/45/WE, mogą zostać ograniczone na wniosek strony zainteresowanej na warunkach przewidzianych w ust. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 47 z 200519.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L48 - 46 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/143/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L48 - 45 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/142/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2004/789/WPZiB w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L48 - 43 z 200519.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Komitetu Współpracy Celnej WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05)

 • Dz. U. L48 - 30 z 200519.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu pomocy dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu węglowego z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu przydzielonego przez Hiszpanię na lata 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 927) (1)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200519.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200519.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1)

 • Dz. U. L48 - 18 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L48 - 16 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L48 - 14 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L48 - 10 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

 • Dz. U. L48 - 8 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L48 - 6 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L48 - 5 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L48 - 3 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 1 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.