Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

Data ogłoszenia:2005-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 28

L 48/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE (2005/139/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając umowę wewnętrzną w sprawie środków, które należy przyjąć i procedur, według których należy postępować dla stosowania Umowy o Partnerstwie AKP-WE podpisanej w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (1) dalej zwanej „umową AKP-WE”, w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z tego względu okres zastosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, powinien zostać przedłużony.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Okres zastosowania środków określonych w art. 2 decyzji 2002/148/WE został przedłużony do dnia 20 lutego 2006 r. Środki te będą poddawane ocenie na podstawie dokładnego oszacowania sytuacji w świetle wyborów legislacyjnych przewidzianych w Zimbabwe na marzec 2005 r. List dołączony do niniejszej decyzji jest kierowany do Prezydenta Zimbabwe. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Decyzją Rady 2002/148/WE (2) została zakończona procedura konsultacji z Republiką Zimbabwe na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy AKP-WE oraz podjęte zostały właściwe środki, określone w liście załączonym do tej decyzji. Okres zastosowania tych środków został przedłużony do dnia 20 lutego 2004 r. decyzją 2003/112/WE (3) i do dnia 20 lutego 2005 r. decyzją 2004/157/WE (4). Istotne elementy wymienione w art. 9 Umowy o AKPWE są stale naruszane przez rząd Zimbabwe, a obecna sytuacja w Zimbabwe nie zapewnia poszanowania praw człowieka, zasad demokracji oraz państwa prawa.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

317 z 15.12.2000, str. 376. 50 z 21.2.2002, str. 64. 46 z 20.2.2003, str. 25. 50 z 20.2.2004, str. 60.

19.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/29

ZAŁĄCZNIK Bruksela, dnia … LIST DO PREZYDENTA ZIMBABWE Unia Europejska przywiązuje wyjątkową wagę do przepisów art. 9 Umowy o Partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, demokratyczne instytucje oraz państwo prawa stanowią zasadnicze elementy umowy o partnerstwie i w związku z tym są podstawą naszych stosunków. W liście z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji zamknięcia konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE oraz o decyzji zastosowania „właściwych środków” w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) wspomnianej umowy. W listach z dnia 19 lutego 2003 r. i 19 lutego 2004 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzjach utrzymania w mocy właściwych środków oraz przedłużenia okresu ich zastosowania odpowiednio do 20 lutego 2004 r. i do 20 lutego 2005 r. Obecnie, po dwunastu miesiącach, Unia Europejska uważa, że zasady demokracji w Zimbabwe w dalszym ciągu nie są przestrzegane oraz że rząd Zimbabwe nie poczynił znaczącego postępu w pięciu domenach określonych w decyzji Rady z dnia 18 lutego 2002 r. (zaprzestanie przemocy na tle politycznym, organizacja wolnych i sprawiedliwych wyborów, wolność środków masowego przekazu, niezawisłość sądownictwa oraz zaprzestanie nielegalnego zajmowania nieruchomości). W związku z powyższym, Unia Europejska nie uważa, że właściwe środki powinny zostać uchylone i podjęła decyzję o przedłużeniu okresu ich zastosowania do 20 lutego 2006 r. Środki te zostaną poddane ocenie na podstawie dokładnego oszacowania sytuacji w świetle wyborów legislacyjnych przewidzianych w Zimbabwe w marcu 2005 r. Unia Europejska pragnie podkreślić, iż przeprowadzenie wolnych i sprawiedliwych wyborów ma dla niej nadrzędne znaczenie. W związku z tym wyraża ona nadzieję, że Pan i Pański rząd poczynicie wszystko co w Waszej mocy, aby zapewnić sprzyjające warunki do przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów. Umożliwiłoby to nawiązanie dialogu w ramach Umowy o Partnerstwie AKP-WE, co mogłoby doprowadzić do zniesienia zawieszenia odnośnie do podpisania Narodowego Programu Orientacyjnego dla Zimbabwe w ramach dziewiątego EFR, umożliwiając w ten sposób podjęcie w pełnym zakresie współpracy w najbliższej przyszłości. Z wyrazami szacunku,

W imieniu Komisji

W imieniu Rady

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 47 z 200519.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L48 - 46 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/143/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L48 - 45 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/142/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2004/789/WPZiB w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L48 - 43 z 200519.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Komitetu Współpracy Celnej WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05)

 • Dz. U. L48 - 30 z 200519.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu pomocy dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu węglowego z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu przydzielonego przez Hiszpanię na lata 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 927) (1)

 • Dz. U. L48 - 19 z 200519.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1)

 • Dz. U. L48 - 18 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L48 - 16 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L48 - 14 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L48 - 12 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

 • Dz. U. L48 - 10 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

 • Dz. U. L48 - 8 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L48 - 6 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L48 - 5 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L48 - 3 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 1 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.