Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 43

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Komitetu Współpracy Celnej WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05)

Data ogłoszenia:2005-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 43

19.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/43

DECYZJA NR 1/2005 KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ WE-AKP z dnia 8 lutego 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od pojęcia „produkty pochodzące” z uwzględnieniem szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do produkcji koszul męskich (pozycja SZ nr 62.05) (2005/141/WE)

KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ AKP-WE,

stwa powinien być ograniczony do trzech lat od początku stycznia 2005 r. do końca 2007 r.

(6)

uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE podpisaną w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności art. 38 protokołu nr 1 jej załącznika V, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38, Republice Zielonego Przylądka może zostać przyznane odstępstwo w odniesieniu do koszul męskich, dla ilości 160 000 sztuk w roku 2005, 170 000 sztuk w roku 2006 i 180 000 sztuk w roku 2007,

Artykuł 38 ust. 1 wyżej wymienionego protokołu przewiduje odstępstwo od reguł pochodzenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione rozwojem istniejącej bądź wprowadzeniem nowej gałęzi przemysłu. W dniu 30 września 2004 r. państwa AKP przedłożyły w imieniu rządu Republiki Zielonego Przylądka wniosek o odstępstwo od reguł pochodzenia, wymienionych w protokole, w odniesieniu do koszul męskich wyprodukowanych przez ten kraj w ilości 140 000 sztuk w roku 2004, przy czym liczba ta będzie stopniowo wzrastać i osiągnie ilość 180 000 sztuk w roku 2008. Wnioskowane odstępstwo znajduje uzasadnienie w postanowieniach art. 38 ust. 1–5; Republika Zielonego Przylądka, zgodnie z postanowieniami odnośnie do kumulacji, nie może w produkcji koszul męskich używać wystarczającej ilości odpowiednich materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Krajów i Terytoriów Zamorskich (KTZ) oraz innych państw AKP. Republika Zielonego Przylądka jest uznawana jako najsłabiej rozwinięty kraj wyspiarski AKP, a odstępstwo mogłoby z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia wywołać pozytywny skutek, przede wszystkim w kwestii zatrudnienia. Mając na względzie przewidziane wielkości przywozu, odstępstwo nie powinno spowodować poważnych szkód w przemyśle wspólnotowym z zastrzeżeniem, że określone warunki dotyczące ilości, nadzoru oraz czasu obowiązywania zostaną spełnione. Odstępstwo nie może jednak zostać przyznane na okresy wskazane we wniosku. Termin złożenia wniosku przez państwa AKP uniemożliwia Komitetowi Współpracy Celnej WE-AKP przyjęcie decyzji przed dniem 1 stycznia 2005 r. Ponadto nowe ustalenia handlowe dla państw AKP wejdą w życie nie później niż 1 stycznia 2008 r. W konsekwencji, odstępstwo przyznane w ramach obecnie obowiązujących reguł handlowych nie będzie właściwe od dnia 31 grudnia 2007 r., gdyż stosowane do niego ramy prawne nie będą już obowiązywały. Z powyższych względów okres obowiązywania odstęp-

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W ramach odstępstwa od postanowień szczególnych ujętych w wykazie znajdującym się w załączniku II do protokołu nr 1 załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, koszule męskie objęte pozycją SZ nr 62.05 wyprodukowane przez Republikę Zielonego Przylądka z materiałów niepochodzących uznaje się za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

(3)

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów oraz ilości, wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, przywożonych do Wspólnoty z Republiki Zielonego Przylądka w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. Artykuł 3 Komisja zarządza ilościami wymienionymi w załączniku, a w celu skutecznego zarządzania nimi może podjąć niezbędne postępowanie administracyjne. Artykuł 308a–308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (1) dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi są stosowane mutatis mutandis w odniesieniu do zarządzania ilościami, o których mowa w załączniku. Artykuł 4 Organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1. W związku z powyższym wszelkie świadectwa wydawane zgodnie z niniejszą decyzją powinny zawierać odnośnik do niej. Właściwe władze Republiki Zielonego Przylądka przekazują Komisji co trzy miesiące oświadczenie o ilościach objętych świadectwami przewozowymi EUR.1 wystawionymi zgodnie z niniejszą decyzją oraz numery serii tych zaświadczeń.

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(4)

(5)

L 48/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2005

Artykuł 5 Rubryka nr 7 świadectw EUR.1 wydawanych zgodnie z niniejszą decyzją powinna zawierać jeden z poniższych dopisków: — „Derogation – Decision No 1/2005”; — „Derrogaćão – Decisão n.o 1/2005”. Artykuł 6 Państwa AKP, Państwa Członkowskie i Wspólnota Europejska podejmą niezbędne środki w celu wdrożenia niniejszej decyzji.

Artykuł 7 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r. W imieniu Komitetu Współpracy Celnej AKPWE

Robert VERRUE Isabelle BASSONG

Współprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK

L.p.

Pozycja SZ

Opis towarów

Okres

Ilości (w sztukach)

09.1670

62.05

Koszule męskie

01.01.2005–31.12.2005 01.01.2006–31.12.2006 01.01.2007–31.12.2007

160 000 170 000 180 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 48 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 47 z 200519.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L48 - 46 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/143/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2002/210/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L48 - 45 z 200519.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/142/WPZiB z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2004/789/WPZiB w sprawie przedłużenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (EUPOL Proxima)

 • Dz. U. L48 - 30 z 200519.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu pomocy dla niektórych przedsiębiorstw przemysłu węglowego z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu przydzielonego przez Hiszpanię na lata 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 927) (1)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200519.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200519.2.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/12/WE z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (1)

 • Dz. U. L48 - 18 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L48 - 16 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L48 - 14 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L48 - 12 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

 • Dz. U. L48 - 10 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

 • Dz. U. L48 - 8 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L48 - 6 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L48 - 5 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L48 - 3 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L48 - 1 z 200519.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.