Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 293/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

Data ogłoszenia:2005-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 1

23.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 293/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu Przystąpienia z 2003 r. (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze (2) do powyższego Aktu Przystąpienia, w szczególności jego art. 6, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zgłoszeniu celnemu. Nie podlegają one również cłom lub opłatom o skutku równoważnym, chyba że kwalifikują się do refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych. Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, Komisja może, zgodnie z procedurą odpowiedniego komitetu zarządzającego, ustanowionego w ramach wspólnej polityki rolnej, określić preferencyjne warunki i uzgodnienia dotyczące dostępu towarów kwalifikujących się do refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych. W celu zapewnienia efektywnych kontroli rejestruje się ilości przekraczające linię.”, b) ustęp 9 otrzymuje brzmienie: „9. Zabroniony jest przepływ przez linię żywych zwierząt i produktów zwierzęcych, podlegających wymogom weterynaryjnym Wspólnoty. Zakaz w odniesieniu do określonych żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych może być zniesiony na mocy decyzji Komisji określających warunki mające zastosowanie w handlu przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). ___________ (*) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).”. 2) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 (3) określa specjalne zasady dotyczące towarów, usług i osób przekraczających linię dzielącą obszary, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli i obszary, na których Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę. W świetle doświadczenia zdobytego od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia należy rozszerzyć ułatwienia w zakresie przekraczania linii i uprościć handel niektórymi produktami rolnymi. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 866/2004,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 866/2004 niniejszym wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 955. (2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 940. (3) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128.

„Artykuł 6 1. Dyrektywa Rady 69/169/EWG (*) nie ma zastosowania, jednakże towary znajdujące się w bagażu osobistym osób przekraczających linię są zwolnione z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego, pod warunkiem że nie mają one charakteru handlowego i ich całkowita wartość nie przekracza 135 EUR na osobę. 2. Limity ilościowe zwolnione z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego ustala się na 40 papierosów i 1 litr napojów spirytusowych do osobistej konsumpcji.

L 50/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2005

3. Zwolnienia dotyczące towarów określonych w ust. 2 nie przysługują przekraczającym linię osobom w wieku poniżej 17 lat. 4. W ramach limitów ilościowych określonych w ust. 2 wartość towarów wymienionych w ust. 2 nie jest brana pod uwagę przy określaniu wyjątku, o którym mowa w ust. 1. 5. W celu zaradzenia poważnym zakłóceniom w określonym sektorze gospodarki, spowodowanym masowym wykorzystaniem ułatwień przez osoby przekraczające linię, Republika Cypryjska może, po zatwierdzeniu

przez Komisję, odstąpić od stosowania art. 6 ust. 1 na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. ___________ (*) Dz.U. L 133 z 4.6.1969, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/47/WE (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 73).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 20 z 200523.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 334 z 10.11.2004)

 • Dz. U. L50 - 10 z 200523.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 1999 r. na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument nr K(1999) 4496) (1)

 • Dz. U. L50 - 9 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L50 - 7 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i zasad dotyczących przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L50 - 5 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.