Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 1999 r. na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument nr K(1999) 4496) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 10

Strona 1 z 13
L 50/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 1999 r. na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument nr K(1999) 4496)

(Jedynie tekst angielski jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/152/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i czarterowych) głównie z Niderlandów do śródziemnomorskich wakacyjnych miejsc docelowych. KLM posiada również 50 % akcji w Martinair Holland NV (Martinair), a pozostałe 50 % należy do Koninklijke Nedlloyd NV (Ndelloyd). Komisja uważa, że w tej sytuacji KLM i Nedlloyd mogą wywierać „decydujący wpływ” w znaczeniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 4064/89 (rozporządzenie w sprawie kontroli połączeń) na Martinair. Dlatego wspólnie kontrolują Martinair do celów rozporządzenia w sprawie kontroli połączeń. Martinair jest drugą co do wielkości niderlandzką linią lotniczą, również mająca bazę na Schiphol, obsługującą głównie loty czarterowe z Amsterdamu do śródziemnomorskich wakacyjnych miejsc docelowych. Prowadzi również regularne usługi pasażerskie do ograniczonej liczby miejsc docelowych rejsami dalekiego zasięgu, w szczególności do Ameryki Północnej. Dnia 1 września 1998 r. KLM zawiadomił, zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli połączeń, o propozycji koncentracji, dzięki której uzyskałby kontrolę nad całością Martinair (2). Zgłoszenie zostało wycofane dnia 22 września 1998 (3) r., po tym, jak Komisja poinformowała ustnie KLM o swoim zamiarze ogłoszenia, że zgłoszenie jest niekompletne. Dnia 21 grudnia 1998 r. KLM jeszcze raz zawiadomił o operacji (4). Dnia 1 lutego 1999 r. Komisja zdecydowała o rozpoczęciu postępowania, stosując art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli połączeń (5), a dnia 19 marca 1999 r. Komisja postawiła pisemne zarzuty przeciwko planowanej operacji. Dnia 31 maja 1999 r. KLM poinformował Komisję, że zaniechał operacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. b),

udzieliwszy zainteresowanemu przedsiębiorstwu możliwości zaprezentowania jego poglądów w kwestii zastrzeżeń podniesionych przez Komisję,

uwzględniając opinię Komitetu Doradczego ds. Koncentracji,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. WSTĘP (1)

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) jest wiodącą niderlandzką międzynarodową linią lotniczą z bazą na amsterdamskim lotnisku Schiphol. KLM samodzielnie obsługuje planowe loty przewożące pasażerów i ładunki, obsługując wiele europejskich i interkontynentalnych miejsc docelowych. Udziały linii lotniczej KLM obejmują Transavia Airlines BV, przedsiębiorstwo zależne z udziałem większościowym (80 %) specjalizujące się w lotach pasażerskich (planowych

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1).

(2) Sprawa IV/M.1128 – KLM/Martinair (Dz.U. C 281 z 10.9.1998, str. 7). (3) Dz.U. C 298 z 26.9.1998, str. 8. (4) Sprawa IV/M.1328 – KLM/Martinair (Dz.U. C 408 z 29.12.1998, str. 8). (5) Dz.U. C 42 z 17.2.1999, str. 9.

23.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/11

II. JĘZYK POSTĘPOWANIA W TEJ SPRAWIE (4)

(6)

Dnia 25 czerwca 1999 r. Komisja wysłała pisemne zarzuty do KLM, formułujące wstępny pogląd, że zgłoszenie z dnia 1 września 1998 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 20 z 200523.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 334 z 10.11.2004)

 • Dz. U. L50 - 9 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L50 - 7 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i zasad dotyczących przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L50 - 5 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 1 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 293/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.