Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i zasad dotyczących przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 2
Lista taka powinna zawierać co najmniej dwukrotnie większą liczbę kandydatów od liczby sędziów, którzy mają być mianowani. 3. Status oraz ogólne warunki wykonywania funkcji sędziego zostały określone w art. 5 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, zmienionego decyzją 2004/752/WE, Euratom. Ich uposażenie, emerytury i dodatki zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 202/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r., zmieniającym rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji (2). 4. Ogłasza się niniejszym zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska siedmiu sędziów. 5. Zgodnie z postanowieniami art. 225a Traktatu WE i art. 140b Traktatu EWEA oraz z art. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości zmienionego decyzją 2004/752/WE, Euratom, kandydaci na stanowisko sędziego muszą spełniać następujące warunki: — należeć do osób o niekwestionowanej niezależności, — posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk sądowych, — posiadać obywatelstwo Unii. Zwraca się uwagę kandydatów na fakt, że poza wymienionymi wymogami minimalnymi, powołany komitet będzie miał na względzie w szczególności predyspozycje kandydatów do pracy w ramach struktury kolegialnej, w międzynarodowym i wielojęzycznym środowisku, jak również charakter, znaczenie i długość posiadanego przez nich doświadczenia odpowiedniego ze względu na funkcję, którą mieliby sprawować. 6. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć curriculum vitae i list motywacyjny, a także kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać na adres: Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej — Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Sądu do spraw Służby Publicznej Zgłoszenia kandydatur należy wysyłać wyłącznie listem poleconym najpóźniej do dnia … (decyduje data stempla pocztowego).

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7. (2) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 20 z 200523.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 334 z 10.11.2004)

 • Dz. U. L50 - 10 z 200523.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 1999 r. na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument nr K(1999) 4496) (1)

 • Dz. U. L50 - 9 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L50 - 5 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 1 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 293/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.