Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i zasad dotyczących przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7

Strona 1 z 2
23.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i zasad dotyczących przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2005/150/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Należy zastosować ten przepis,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości zmieniony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), a w szczególności jej załącznik I art. 3 ust. 2, uwzględniając zalecenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej zostały określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Sekretarz Generalny Rady jest zobowiązany opublikować ogłoszenie o wakatach na stanowiska członków Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej oraz zapewnić, aby ogłoszenie było odpowiednio rozpowszechnione. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Decyzja 2004/752/WE, Euratom ustanowiła Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej i wprowadziła zmiany do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Załącznik I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości przewiduje w art. 3 ust. 2, że Rada określa warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

L 50/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2005

ZAŁĄCZNIK Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 1. Artykuł 225a Traktatu WE i art. 140b Traktatu EWEA upoważniają Radę do tworzenia „izb sądowych rozpoznających w pierwszej instancji niektóre kategorie skarg wniesionych w szczególnych dziedzinach”. Na podstawie wyżej wymienionych postanowień Traktatów Rada postanowiła, na mocy decyzji 2004/752/WE, Euratom (1), ustanowić Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Sąd ten, utworzony przy Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich i którego siedziba znajduje się w Sądzie Pierwszej Instancji, jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Wspólnotami a jej pracownikami na mocy art. 236 Traktatu WE i art. 152 Traktatu EWEA, w tym sporów między organami i jednostkami organizacyjnymi a ich personelem, w odniesieniu do których przyznano właściwość Trybunałowi Sprawiedliwości. 2. W skład Sądu do spraw Służby Publicznej wchodzi siedmiu sędziów, którzy wybierają spośród siebie prezesa. Są oni mianowani na okres sześciu lat; ich mandat jest odnawialny. Sędziowie są mianowani przez Radę, stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z komitetem składającym się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji. Komitet wydaje opinię, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Komitet dołącza do tej opinii listę kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym poziomie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 50 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 20 z 200523.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1937/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 334 z 10.11.2004)

 • Dz. U. L50 - 10 z 200523.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 1999 r. na mocy art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 nakładająca grzywny na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieścisłych i wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu do postępowania w sprawie kontroli połączeń (Sprawa nr COMP/M.1608 – KLM/Martinair III) (notyfikowana jako dokument nr K(1999) 4496) (1)

 • Dz. U. L50 - 9 z 200523.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L50 - 5 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 1 z 200523.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 293/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.