Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

Data ogłoszenia:2005-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 11

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz nie prowadzą do podwyższenia całkowitego progu gwarantowanego każdego Państwa Członkowskiego.

(2)

Ponieważ ten warunek został spełniony, należy zezwolić na dokonanie przeniesienia Państwom Członkowskim, które o to wnioskowały. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 wprowadził system kontyngentów dla różnych grup odmian tytoniu. Indywidualne kontyngenty rozdzielono między producentów w oparciu o progi gwarantowane dla zbiorów z 2005 r. określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 546/2002 z dnia 25 marca 2002 r. ustalającego wysokość premii i gwarantowane progi dla tytoniu w liściach według grup odmian tytoniu oraz Państw Członkowskich dla zbiorów z lat 2002, 2003 i 2004 oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 (2). Na mocy art. 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 Komisja może zezwolić Państwom Członkowskim na przeniesienie ilości progu gwarantowanego między grupami odmian, pod warunkiem że planowane przeniesienia między grupami odmian nie powodują dodatkowych wydatków

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla zbiorów z 2005 r. Państwom Członkowskim zezwala się na przeniesienie do dnia 30 maja 2005 r. ilości z jednej grupy odmian do innej, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (2) Dz.U. L 84 z 28.3.2002, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 864/2004.

L 51/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

ZAŁĄCZNIK Ilości progu gwarantowanego, które każde Państwo Członkowskie może przenieść z jednej grupy odmian do innej

Państwo Członkowskie Grupa odmian, z której dokonuje się przeniesienia Grupa odmian, do której dokonuje się przeniesienia

WŁOCHY

507,5 t light air-cured (grupa II) 1 587,5 t dark air-cured (grupa III)

406,0 t flue-cured (grupa I) 398,3 t flue-cured (grupa I) 1 089,6 t light air-cured (grupa II)

1 791,5 t fire-cured (grupa IV) 4 279,4 t sun-cured (grupa V)

1 576,0 t flue-cured (grupa I) 717,7 t flue-cured (grupa I) 2 805,9 t light air-cured (grupa II) 148,3 t dark air-cured (grupa III)

463,3 t Katerini (grupa VII)

353,3 t flue-cured (grupa I) 110,0 t light air-cured (grupa II)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364) (1)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356) (1)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200524.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zwolnienia z podatku niskowartościowych paliw stałych z tytułu zmian klimatycznych, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L51 - 15 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L51 - 13 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

 • Dz. U. L51 - 5 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L51 - 3 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L51 - 1 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.