Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

Data ogłoszenia:2005-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 13

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru środki ograniczające

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2004/423/WPZiB (2), odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru (1), w szczególności jego art. 12 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne stanowisko 2005/149/WPZiB (3) wprowadza zmiany w załączniku II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB. W związku z tym załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 powinien zostać odpowiednio zmieniony.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 wymienia listę birmańskich przedsiębiorstw państwowych podlegających środkom ograniczającym wymienionym w art. 8 lit. a) tego rozporządzenia. Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 798/2004 upoważnia Komisję do wprowadzenia zmian w załączniku IV na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załącznika II do wspólnego stanowiska

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2005 r. W imieniu Komisji,

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1853/2004 (Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 11).

(2) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61 i Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17. (3) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 37.

L 51/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004, w sekcji „I. Union of Myanmar Economic Holding Ltd.”, wprowadza się następujące zmiany: 1) pod nagłówkiem „Joint Ventures and Subsidiaries A. Manufacturing” skreśla się następujące pozycje: „9. Mercury Ray Manufacturing Ltd, adres: Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon, nazwisko dyrektora: U Nyo Min Oo.” „10. Myanmar Hwa Fu International Ltd, adres: No 3, Main Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.” „11. Myanmar Ma Mee Double Decker Co. Ltd, adres: Plot 41, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.” „12. Myanmar Sam Gaung Industry Ltd., adres: No 6/A, Main Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.” „13. Myanmar Tokiwa Corp., adres: 44B/No3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon TSP, Yangon.” „14. Myanmar Kurosawa Trust Co. Ltd, adres: 22, Pyay Road, 7 Mile, Mayangone TSP, Yangon.”; 2) pod nagłówkiem „Joint Ventures and Subsidiaries B. Training” skreśla się następujące pozycje: „1. Diamond Dragon (Sein Naga) Co. Ltd, adress: 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon.”; 3) pod nagłówkiem „Ventures and Subsidiaries C. Services” skreśla się następujące pozycje: „3. Myanmar Cement Ltd.” „4. Myanmar Hotel and Cruises Ltd, adres : RM. 814/815, Trader’s Hotel, 223, Sule Pagoda Road, Yangon.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364) (1)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356) (1)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200524.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zwolnienia z podatku niskowartościowych paliw stałych z tytułu zmian klimatycznych, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L51 - 15 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L51 - 11 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

 • Dz. U. L51 - 5 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L51 - 3 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L51 - 1 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.