Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 19

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/154/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

DQAAV udzielił oficjalnego zapewnienia w kwestii zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa i akwakultury określonymi w dyrektywie 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1,

(5)

Należy zatem 2003/760/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

W decyzji Komisji 2003/760/WE (2) „Département de la Qualité Alimentaire et de l’Action Vétérinaire (DQAAV) du Service de Développement Rural du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage” jest wskazany jako właściwy organ w Polinezji Francuskiej do celów sprawdzania i certyfikacji zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/760/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

W następstwie restrukturyzacji administracji w Polinezji wymieniony właściwy organ przekształcił się w „Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pźche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forźts et de la recherche”.

„Artykuł 1 »Département de la qualité alimentaire et de l’action vétérinaire (DQAAV) du Ministère de la promotion des ressources naturelles, chargé de la perliculture, de la pźche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forźts et de la recherche« jest właściwym organem w Polinezji Francuskiej wskazanym do celów sprawdzania i certyfikacji zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.”;

(3)

Ten nowy organ jest w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 273 z 24.10.2003, str. 23.

2) załącznik I zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji.

znajdującym

się

L 51/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 10 kwietnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/21

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa z POLINEZJI FRANCUSKIEJ, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

L 51/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364) (1)

 • Dz. U. L51 - 23 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357) (1)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200524.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zwolnienia z podatku niskowartościowych paliw stałych z tytułu zmian klimatycznych, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L51 - 15 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L51 - 13 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

 • Dz. U. L51 - 11 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

 • Dz. U. L51 - 5 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L51 - 3 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L51 - 1 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.