Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 23

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/155/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 97/102/WE wprowadzone zostają następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 »Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej« wspierane przez »Narodowe Centrum ds. Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Rybołówstwa (Narodowe Centrum ds. Jakości Ryb)« jest właściwym organem w Rosji do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.”; 2) załącznik A zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 czerwca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Decyzja Komisji 97/102/WE (2) wyznacza „Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Rybołówstwa” jako właściwy organ w Rosji w celu sprawdzania i zaświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG. W następstwie restrukturyzacji władz administracyjnych Rosji właściwy organ został zmieniony na „Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej”. Ten nowy organ jest w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa. Ministerstwo Rolnictwa udzieliło oficjalnego zapewnienia w kwestii zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa i akwakultury określonymi w dyrektywie 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez omawianą dyrektywę. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/102/WE. Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

(4) (5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 35 z 5.2.1997, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/941/WE (Dz.U. L 325 z 30.11.2002, str. 45).

L 51/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK A ŚWIADECTWO ZDROWIA dla produktów rybołówstwa pochodzących z Rosji, przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej, z wyłączeniem małży, szkarłupni, osłonic oraz ślimaków morskich pod każdą postacią

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 26 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356) (1)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200524.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zwolnienia z podatku niskowartościowych paliw stałych z tytułu zmian klimatycznych, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L51 - 15 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L51 - 13 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

 • Dz. U. L51 - 11 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

 • Dz. U. L51 - 5 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L51 - 3 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L51 - 1 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.