Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364) (1)

Data ogłoszenia:2005-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 26

L 51/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/720/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Bułgarii do tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 364)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/156/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

fikuje się do zmniejszenia częstotliwości kontroli fizycznych zgodnie z art. 10 dyrektywy Rady 97/78/WE (3).

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 1999/710/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 1999/710/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 marca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2005 r.

Tymczasowe wykazy zakładów państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa mielonego i wyrobów mięsnych, zostały sporządzone w decyzji Komisji 1999/710/WE z dnia 15 października 1999 r. (2). Bułgaria przesłała wykaz zakładów produkujących mięso mielone i wyroby mięsne, w odniesieniu do których właściwy organ zaświadcza, że przestrzegają one przepisy wspólnotowe. Zakłady te powinny być włączone do wykazu sporządzonego w decyzji 1999/710/WE. Zważywszy, że nie przeprowadzono jeszcze żadnej inspekcji na miejscu, przywóz z tych zakładów nie kwali-

(2)

(3)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243, z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 281 z 4.11.1999, str. 82. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/381/WE (Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 8).

(3) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

24.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/27

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 1999/710/WE dodaje się następujący tekst zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu państwa ISO: „País: Bulgaria/Země: Bulharsko/Land: Bulgarien/Land: Bulgarien/Riik: Bulgaaria/Χώρα: Βουλγαρία/Country: Bulgaria/Pays: Bulgarie/Paese: Bulgaria/Valsts: Bulgārija/Šalis: Bulgarija/Ország: Bulgária/Pajjiż: Bulgarija/ Land: Bulgarije/Państwo: Bułgaria/País: Bulgária/Krajina: Bulharsko/Država: Bolgarija/Maa: Bulgaria/Land: Bulgarien

1 2 3 4 5 6

BG 1602071 BG 2701013 BG 2304002

Brezovo Ltd. Rodopa-Shumen Ltd. Nikas-Bulgaria Ltd.

Brezovo Shumen Botevgrad

Plovp Shumen Sofia

MP MP MP

7 7 7”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 51 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 23 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 97/102/WE ustanawiającą specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Rosji w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 357) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200524.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/760/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Polinezji Francuskiej, w odniesieniu do wyznaczania właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 356) (1)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200524.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zwolnienia z podatku niskowartościowych paliw stałych z tytułu zmian klimatycznych, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L51 - 15 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L51 - 13 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 300/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

 • Dz. U. L51 - 11 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progów gwarantowanych dla zbiorów z 2005 r. we Włoszech

 • Dz. U. L51 - 5 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L51 - 3 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L51 - 1 z 200524.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.