Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

Data ogłoszenia:2005-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 12

Strona 1 z 7
L 55/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

o zwrot składanych przez Państwa Członkowskie, w szczególności dotyczących terminu płatności właścicielom zwierząt i produktów oraz wartości kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

(6)

W celu zapewnienia zdrowego zarządzania finansami konieczny jest szybki przepływ informacji dotyczących postępowania w przypadku choroby, a w szczególności regularne preliminarze wydatków ponoszonych przez Państwa Członkowskie.

Artykuły 3, 4, 6 i 11 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) przewidują, że Państwa Członkowskie korzystają, pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad, z wkładu finansowego Wspólnoty w celu zwalczania chorób oraz w sytuacjach określonych w wymienionych artykułach. Artykuł 6 ust. 3 i art. 11 ust. 5 decyzji 90/424/EWG stwierdzają, że decyzje dotyczące wspomnianego wkładu finansowego określą kwalifikujące się do niego wydatki, a art. 4 i 11 odsyłają do przepisów, w szczególności o charakterze proceduralnym, art. 3. Artykuł 40a decyzji 90/424/EWG stanowi, że wydatkami finansowanymi na mocy tej decyzji zarządza bezpośrednio Komisja, zgodnie z art. 148 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1258/1999 nie przewiduje zasad dotyczących zarządzania tymi środkami. Ponadto decyzja 90/424/EWG określa warunki kwalifikujące do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty. Warunki te należy wyjaśnić. Mając na względzie uproszczenie i przejrzystość zarządzania wymienionymi środkami finansowymi, a także zagwarantowanie równego traktowania Państw Członkowskich i zapobiegania zawyżaniu wartości zwierząt lub produktów kwalifikujących się do odszkodowania, uzasadnione wydaje się wprowadzenie uściśleń oraz określenie zasad mających zastosowanie do wniosków

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999, środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuły 8 i 9 wymienionego rozporządzenia stosuje się do celów kontroli finansowej.

(2)

(8)

Ze względu na szczególny charakter hodowli zwierząt z rodziny koniowatych oraz jego wpływ na zarządzanie dotykającymi je chorobami koniowate powinny być wyłączone z zakresu zastosowania niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla przepisów decyzji 90/424/EWG.

(3)

(9)

Niezbędne jest określenie kursu stosowanego przy przeliczaniu wniosków o zwrot, składanych w walucie krajowej w rozumieniu art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 ustanawiającego porozumienia agromonetarne dotyczące euro (4).

(4)

(10)

Należy określić szczegółowe zasady przeprowadzania audytów finansowych.

(11) (5)

Komisja powinna mieć możliwość zmiany terminów i obniżek kwalifikujących się wydatków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, jeśli Państwa Członkowskie przedstawią należyte uzasadnienia dotyczące w szczególności dostosowania przepisów administracyjnych do wymagań niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 93 z 20051.3.2005

  2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”)

 • Dz. U. L55 - 92 z 20051.3.2005

  2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

 • Dz. U. L55 - 57 z 20051.3.2005

  2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

 • Dz. U. L55 - 55 z 20051.3.2005

  2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L55 - 35 z 20051.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L55 - 32 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 31 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 29 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L55 - 26 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L55 - 11 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L55 - 10 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L55 - 9 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L55 - 7 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L55 - 5 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L55 - 3 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L55 - 1 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.