Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 35

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 35

Strona 1 z 5
1.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/35

DYREKTYWA KOMISJI 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 6 i 7, uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (2), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Należy dostosować załączniki I i II do dyrektywy 2000/25/WE, w szczególności biorąc pod uwagę wprowadzenie przez dyrektywę 97/68/WE, zmienioną dyrektywą 2004/26/WE, nowych wartości granicznych emisji, wspólnie dla emisji węglowodorów i tlenków azotu. Należy wprowadzić inne zmiany do tych załączników celem zapewnienia spójności pomiędzy przepisami dotyczącymi dokumentów informacyjnych określonych w dyrektywach 2000/25/WE, 97/68/WE i 2003/37/WE. Ponadto należy dostosować załącznik III do dyrektywy 2000/25/WE celem dodania alternatywnych homologacji typu, przysługujących nowo określonym etapom III A, III B i IV. Należy również dostosować załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE celem zapewnienia spójności pomiędzy przepisami dotyczącymi dokumentów informacyjnych określonych w dyrektywach 2000/25/WE, 97/68/WE i 2003/37/WE. Szczególnie rozbieżności w terminologii powinny zostać usunięte dla zapewnienia większej jasności przepisów. Należy zatem odpowiednio 2000/25/WE i 2003/37/WE. zmienić dyrektywy

(4)

Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (3), zmieniona dyrektywą 2004/26/WE, ustanawia bardziej rygorystyczne wymagania dla silników montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach i wprowadza trzy nowe etapy dla wartości granicznych emisji. Dyrektywę 2000/25/WE, będącą jedną z osobnych dyrektyw w ramach procedury homologacji ustanowionej na mocy dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (4), należy dostosować do dyrektywy 97/68/WE, zmienionej dyrektywą 2004/26/WE, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia programu elastyczności opisanego tamże.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/37/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2000/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) w art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— „silnik zamienny” oznacza nowo wykonany silnik zastępujący silnik w maszynie oraz który został dostarczony wyłącznie w tym celu,”; 2) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Silniki zamienne winny spełniać wartości dopuszczalne, które zamieniany silnik musiał spełniać, gdy został pierwotnie wprowadzany na rynek. Napis »SILNIK ZAMIENNY« dołączany jest do etykiety na silniku lub umieszczany w instrukcji użytkowania.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 93 z 20051.3.2005

  2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”)

 • Dz. U. L55 - 92 z 20051.3.2005

  2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

 • Dz. U. L55 - 57 z 20051.3.2005

  2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

 • Dz. U. L55 - 55 z 20051.3.2005

  2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L55 - 32 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 31 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 29 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L55 - 26 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L55 - 12 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L55 - 11 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L55 - 10 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L55 - 9 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L55 - 7 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L55 - 5 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L55 - 3 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L55 - 1 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.