Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 57

Tytuł:

2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

Data ogłoszenia:2005-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 57

Strona 1 z 22
1.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/57

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247) (2005/166/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Informacje przedstawiane Komisji co dwa lata są niezbędne do przeprowadzenia oceny planowanych postępów Wspólnoty i jej Państw Członkowskich w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z UNFCCC i Protokołu z Kioto.

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 6 oraz art. 8 ust. 3,

(4)

Komisja powinna dokonać przeglądu załącznika II i załącznika III oraz przyjąć do dnia 1 stycznia 2007 r. wszelkie niezbędne zmiany zgodnie z procedurą wymienioną w art. 9 ust. 2 decyzji 280/2004/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Informacje przedstawiane Komisji corocznie są niezbędne do przeprowadzenia oceny rzeczywistych postępów w wypełnianiu zobowiązań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia lub zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Konwencją Ramową Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokołem z Kioto, oraz do przygotowywania przez Wspólnotę rocznych sprawozdań zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z UNFCCC i z Protokołu z Kioto.

Komisja przygotowuje dane szacunkowe dla brakujących danych w wykazie Państwa Członkowskiego po konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim oraz zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej decyzji w celu zapewnienia kompletności wykazu tegoż Państwa Członkowskiego i Wspólnoty zgodnie z wytycznymi UNFCCC w sprawie składania sprawozdań odnośnie do rocznych wykazów oraz zrewidowanymi wytycznymi IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych.

(6)

(2)

Komisja powinna dokonać przeglądu elementów wymienionych w art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji, jeżeli wymagane są dodatkowe elementy zgodnie z dokonanym na podstawie UNFCCC przeglądem wykazu wspólnotowego, oraz przyjąć niezbędne zmiany zgodnie z procedurą wymienioną w art. 9 ust. 2 decyzji 280/2004/WE wymagając od Państw Członkowskich podawania informacji na temat tych elementów w następnych sprawozdaniach zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE.

Państwa Członkowskie i Komisja powinny przygotować swoje sprawozdania wykazujące postęp dokonany do 2005 r. zgodnie z wytycznymi UNFCCC w sprawie składania sprawozdań odnośnie do komunikatów krajowych oraz wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto.

(7)

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 1.

Państwa Członkowskie i Komisja powinny przygotować swoje sprawozdania z dodatkowego okresu ustalonego w Porozumieniach z Marakeszu na wypełnienie zobowiązań po upływie tego okresu zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 7 Protokołu z Kioto.

L 55/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2005

(8)

Procedury i okresy ustalone dla współpracy i koordynacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i Wspólnotą w odniesieniu do zobowiązań wynikających z decyzji 280/2004/WE wymienionych w niniejszej decyzji zapewnią terminowe i skuteczne wykonanie tych zobowiązań. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu wymienionego w art. 9 decyzji 280/2004/WE,

a) zrewidowanymi wytycznymi Międzyrządowej Rady ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 1996 r. dotyczącymi krajowych wykazów gazów cieplarnianych, zwanymi dalej „zrewidowanymi wytycznymi IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 93 z 20051.3.2005

  2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”)

 • Dz. U. L55 - 92 z 20051.3.2005

  2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

 • Dz. U. L55 - 55 z 20051.3.2005

  2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L55 - 35 z 20051.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L55 - 32 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 31 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 29 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L55 - 26 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L55 - 12 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L55 - 11 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L55 - 10 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L55 - 9 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L55 - 7 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L55 - 5 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L55 - 3 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L55 - 1 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.