Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 93

Tytuł:

2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”)

Data ogłoszenia:2005-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 93

Strona 1 z 2
1.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/93

DECYZJA 1/2003 KOMITETU STOWARZYSZENIA W RAMACH POROZUMIENIA SPS UE–CHILE ZWANEGO WSPÓLNYM KOMITETEM ZARZĄDZAJĄCYM z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej „JMC”) (2005/168/WE) Ustanowiony w art. 89 ust. 3 Układu o Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, oraz określony w art. 16 Porozumienia w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych stosowanych w handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz do dobrostanu zwierząt, które znajduje się w załączniku IV do Układu o Stowarzyszeniu, zwanego dalej „Porozumieniem SPS”. Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący JMC jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. Artykuł 4 Wymiana informacji Wszystkie dokumenty JMC przewidziane w art. 6, 7 oraz 9 niniejszego regulaminu wewnętrznego są przesyłane do Misji Chile przy UE, Delegacji Komisji w Chile oraz sekretarzom i przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia. Artykuł 5 Jawność Jeżeli nie zostanie podjęta inna decyzja, posiedzenia JMC nie są jawne. Artykuł 6 Porządek dzienny posiedzenia 1. Tymczasowy porządek dzienny każdego posiedzenia jest sporządzany wspólnie przez Strony. Jest on przesyłany przewodniczącemu nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. 2. JMC przyjmuje porządek dzienny na początku każdego posiedzenia. 3. Pozycja, która nie została wpisana do tymczasowego porządku dziennego, może być tam umieszczona za zgodą Stron. 4. Przewodniczący, w porozumieniu z drugą Stroną, może zaprosić ekspertów do uczestnictwa w posiedzeniach w celu uzyskania informacji na konkretne tematy. 5. Strony dokonają uzgodnień na początku posiedzenia w sprawie języka używanego podczas posiedzenia oraz w odniesieniu do protokołu z posiedzenia. Artykuł 7 3. W drodze uzgodnień Strony umożliwiają Komitetowi poruszanie kwestii nieomawianych w trakcie sesji w formie korespondencyjnej. Wymiana informacji jest dokonywana zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 5 Porozumienia SPS. Protokół 1. Projekt protokołu z posiedzenia jest jak najszybciej sporządzany wspólnie przez obie Strony.

Artykuł 1 Przewodnictwo 1. Przewodnictwo w JMC sprawują przemiennie w okresach dwunastomiesięcznych urzędnik Komisji Wspólnoty Europejskiej, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, oraz wysoki urzędnik rządu Chile.

2. Pierwszy okres przewodnictwa rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia, a kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku. W tym okresie i kolejno w każdym dwunastomiesięcznym okresie, JMC przewodniczy Strona sprawująca przewodnictwo w Radzie Stowarzyszenia.

Artykuł 2 Posiedzenia 1. Posiedzenia JMC są zwoływane przez Stronę sprawującą przewodnictwo w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony z częstotliwością ustaloną zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 Porozumienia SPS.

2. Jeżeli tak uzgodnią Strony, posiedzenia Komitetu mogą być zorganizowane w formie video lub telekonferencji.

L 55/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2005

2. Zasadą jest, że w odniesieniu do każdej pozycji porządku dziennego protokół zawiera: a) dokumenty przedłożone JMC; b) oświadczenia, o których włączenie wystąpił członek JMC; c) podjęte decyzje, dokonane zalecenia, uzgodnione oświadczenia oraz wnioski przyjęte w określonych kwestiach. Protokół zawiera również listę uczestników posiedzenia.

wania decyzji lub zaleceń, takie akty prawne noszą odpowiednio nazwy „decyzja” lub „zalecenie”, po których następuje numer seryjny, data ich przyjęcia oraz opis sprawy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 55 POZ 93 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 92 z 20051.3.2005

  2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

 • Dz. U. L55 - 57 z 20051.3.2005

  2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

 • Dz. U. L55 - 55 z 20051.3.2005

  2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L55 - 35 z 20051.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L55 - 32 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 31 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L55 - 29 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L55 - 26 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L55 - 12 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

 • Dz. U. L55 - 11 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L55 - 10 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L55 - 9 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L55 - 7 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L55 - 5 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L55 - 3 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L55 - 1 z 20051.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.