Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 12

L 56/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

DYREKTYWA RADY 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Kraje trzecie wnioskowały o to, by Wspólnota rozważyła alternatywne metody osiągnięcia tego samego celu. W tym celu prowadzone są badania dotyczące technicznych aspektów okorowania drewna, w szczególności skuteczności „ograniczenia ryzyka szkodników” przez okorowanie w uzupełnieniu innych środków.

(6)

W oczekiwaniu na wyniki tych badań należy odroczyć stosowanie wymogu, który będzie obowiązywać w odniesieniu do okorowanego drewna.

(7)

Dyrektywa 2000/29/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

Dyrektywa 2004/102/WE (2) zmienia załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE i ma zostać wdrożona przez Państwa Członkowskie do dnia 1 marca 2005 r. Dyrektywa 2004/102/WE zawiera przepisy dotyczące drewna i produktów z drewna. Środki odnoszące się do palet, pudeł i drewna do sztauerowania dostosowują środki wspólnotowe do Międzynarodowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 w sprawie „Wytycznych regulujących drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym”, przyjętego w marcu 2002 r. przez Czwartą Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (ICPM). Standard nr 15 stanowi, że drewniane opakowania (łącznie z drewnem do sztauerowania) wyprodukowane z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew powinny być poddawane zatwierdzonym środkom, takim jak obróbka termiczna (56 °C przez minimum 30 minut) lub fumigacji bromkiem metylu. Ponadto drewno powinno być opatrzone określonym oznaczeniem zaświadczającym, że zostało ono poddane zatwierdzonemu środkowi. Standard ten przewiduje również, że kraje mogą domagać się, aby, w zależności od „uzasadnienia technicznego”, przywożony drewniany materiał opakowaniowy podlegający zatwierdzonemu środkowi wytwarzany był z okorowanego drewna i był opatrzony oznaczeniem.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(2)

Artykuł 1 W dyrektywie 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku IV część A sekcja I punkt 2 dodaje się następujący ustęp na końcu prawej kolumny:

(3)

„Tiret pierwsze, zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.”;

2) w załączniku IV część A sekcja I punkt 8 dodaje się następujący ustęp na końcu prawej kolumny:

„Pierwszy wiersz lit. a), zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 marca 2006 r.”.

(4)

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 28 lutego 2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9). (2) Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9.

2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/13

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2005 r.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 35 z 20052.3.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L56 - 25 z 20052.3.2005

  2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 8 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.