Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 5

w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dozwolonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) w celu uwzględnienia włączenia szczególnych ilości substancji zubożających warstwę ozonową wymaganych do niezbędnych zastosowań w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich od dnia 1 maja 2004 r. Dla zapewnienia jasności i przejrzystości prawa należy zastąpić decyzję 2004/209/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu zarządzającego utworzonego na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml Dz.U. C 162 z 11.7.2003, str. 19. Dz.U. C 133 z 11.5.2004, str. 12. Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 36.

(2)

(3)

(7)

(4)

(8)

(9)

(5)

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28).

(2) (3) (4) (5)

L 56/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

dzane do obrotu na rynkach, które określiły chlorofluorowęglowodory jako niebędące niezbędnymi dla tych produktów.

Artykuł 1 1. Ilość substancji regulowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań medycznych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 1 428 533,000 kilogramów ODP (potencjał zubażania ozonu).

Artykuł 3 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. stosuje się następujące zasady:

1) kontyngent na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 dla niezbędnych zastosowań medycznych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku II;

2. Ilość substancji regulowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz grupy II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 73 336,765 kilogramów ODP.

2) kontyngent na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 oraz inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku III;

3. Ilość substancji regulowanych z grupy III (halony), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 19 268,700 kilogramów ODP.

3) kontyngent na halony do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku IV;

4) kontyngent na tetrachlorek węgla do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku V;

4. Ilość substancji regulowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 141 834,000 kilogramów ODP.

5) kontyngent na 1,1,1-trichloroetan do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VI;

5. Ilość substancji regulowanych z grupy V (1,1,1-trójchloroetan), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 529,300 kilogramów ODP.

6) kontyngent na wodorobromofluorowęglowodory do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych przydziela się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VII;

6. Ilość substancji regulowanych z grupy VII (wodorobromofluorowęglowodory), z zastrzeżeniem rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2004 r., wynosi 3,070 kilogramów ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 35 z 20052.3.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 12 z 20052.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.