Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 3

Strona 1 z 3
2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

3 Załącznika do wymienionego rozporządzenia należy dodać uaktualniony opis tej metody wraz z wartościami doświadczalnymi parametrów ją zatwierdzających. Należy zatem 2676/90. zmienić rozporządzenie (EWG) nr

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

Metoda pomiaru objętościowej mocy alkoholu w winach przy użyciu gęstościomierza elektronicznego została zatwierdzona zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. Nowy opis tej metody został przyjęty przez Międzynarodowy Urząd Winorośli i Wina podczas Walnego Zgromadzenia w 2000 r. Stosowanie tej metody pomiaru może zapewnić łatwiejszą i dokładniejszą kontrolę objętościowej mocy alkoholu w winach oraz przyczynić się do uniknięcia sporów spowodowanych stosowaniem mniej dokładnych metod kontroli. Uznanie równoważności tej metody z metodami opisanymi w rozdziale 3 Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2676/90 (2) staje się bezprzedmiotowe, należy zatem skreślić art. 3 ust. 2. Ponadto, do rozdziału

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2676/90 wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 3 ust. 2; 2) w Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 272 z 3.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2004 (Dz.U. L 19 z 27.1.2004, str. 3).

L 56/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

ZAŁĄCZNIK W rozdziale 3 Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 2676/90 „Objętościowa moc alkoholu” wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust. 2 pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: „2.2. Metody referencyjne: — Oznaczanie mocy alkoholu w destylacie za pomocą piknometrii — Oznaczanie mocy alkoholu w winach za pomocą wagi hydrostatycznej — Oznaczanie mocy alkoholu w winach za pomocą oscylacyjnego gęstościomierza elektronicznego”;

2) w ust. 4 tytuł zostaje zastąpiony tytułem i podtytułem w brzmieniu: „4. 4–A METODY REFERENCYJNE Oznaczanie mocy alkoholu w destylacie za pomocą piknometrii.”;

3) w ust. 4a tytuł otrzymuje brzmienie: „4–B Oznaczanie mocy alkoholu w winach za pomocą wagi hydrostatycznej”;

4) po ust. 4-B zostaje dodany ust. 4-C w brzmieniu: „4–C Oznaczanie objętościowej mocy alkoholu w winach za pomocą oscylacyjnego gęstościomierza elektronicznego 1. 1.1. Metoda pomiaru Tytuł i wprowadzenie Objętościowa moc alkoholu (OMA) w winach powinna być mierzona przed wprowadzeniem do obrotu w celu dostosowania się do zasad etykietowania. Objętościowa moc alkoholu określona jest w ust. 1 niniejszego rozdziału. 1.2. Przedmiot i zakres zastosowania Opisano metodę elektronicznego pomiaru gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, temperatura pomiaru wynosi 20 °C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 35 z 20052.3.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L56 - 25 z 20052.3.2005

  2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 12 z 20052.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.