Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 35

2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z dnia 13 listopada 2004 r.) 1. Skreślić numer dyrektywy i następujący po nim myślnik w tytułach grafów w załączniku I: — — — — — — dodatek dodatek dodatek dodatek dodatek dodatek 2 3 4 5 6 7 (strona (strona (strona (strona (strona (strona 28), 29), 30), 31), 32), 33).

2. Na stronie 35, w załączniku IIA, w tytule: zamiast: powinno być: „dyrektywą Komisji 2004/78/WE”, „dyrektywą 2004/104/WE”.

3. Na stronie 38, w załączniku IIB, w tytule: zamiast: powinno być: „dyrektywą Komisji 95/54/WE”, „dyrektywą 2004/104/WE”.

4. Na stronie 40, w załączniku IIIA, w tytule: zamiast: powinno być: „dyrektywą Komisji 95/54/WE”, „dyrektywą 2004/104/WE”.

5. Na stronie 42, w załączniku IIIB, w tytule: zamiast: powinno być: „dyrektywą Komisji 95/54/WE”, „dyrektywą 2004/104/WE”.

6. Na stronie 43, w załączniku IIIC, w szóstym wersie: zamiast: powinno być: „dyrektywą 2004/XX/WE”, „dyrektywą 2004/104/WE”.

7. Na stronie 45 dodać ustęp w brzmieniu: „1.3 Na etapie wstępnym należy zmierzyć poziomy emisji pasma częstotliwości FM (76–108 MHz) przy radiowej antenie nadawczej pojazdu przy wykorzystaniu detektora wartości średnich. Jeżeli poziom określony w pkt 6.3.2.4 załącznika I nie został przekroczony, pojazd zostaje uznany za spełniający wymogi niniejszego załącznika w stosunku do tego pasma częstotliwości i nie przeprowadza się pełnego badania.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 25 z 20052.3.2005

  2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 12 z 20052.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.