Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 8

Strona 1 z 3
L 56/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Zakres

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do statków poławiających na wodach wspólnotowych. 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do 12 mil morskich mierzonych od linii podstawowej nadbrzeżnego Państwa Członkowskiego. Artykuł 3 Definicje

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5 lit. c) i art. 20a ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędne jest monitorowanie i kontrola działalności w zakresie rybołówstwa, w szczególności pewnych technicznych środków ochronnych, w tym między innymi określenie wielkości oczek sieci, ograniczeń czasu połowów i innych charakterystyk biernego sprzętu połowowego. W tym celu narzędzia połowowe używane na statkach rybackich powinny umożliwiać łatwą identyfikację i kontrolę. Aby zapewnić przestrzeganie powyższych wymagań, należy określić szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji wybranego sprzętu połowowego używanego korzystających z wód Wspólnoty. Dla prawidłowego wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia właściwe będzie zakazanie użytkowania sprzętu rybackiego, który nie spełnia określonych w nim wymagań, oraz posiadania na pokładzie sprzętu niezgodnego z niektórymi postanowieniami niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia obowiązują następujące definicje: a) „bierny sprzęt” oznacza: i) sznury haczykowe; ii) sieci skrzelowe, sieci oplątujące, sieci trójścienne, dryfujące sieci skrzelowe składające się z jednej lub więcej odrębnych sieci osadzonych na górnych, dolnych i łączących linach, które mogą być wyposażone w sprzęt kotwiczny, uspławniający i nawigacyjny; b) „włoki ramowe” oznaczają włoki, które są holowane z salingu. Artykuł 4 Zakazy 1. Zakazane jest wykorzystywanie do połowów biernego sprzętu połowowego, boi i włoków ramowych, które są nieoznaczone i nie mogą być zidentyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. 2. Zakazane jest posiadanie na pokładzie:

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych.

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

a) rozpornic włoków ramowych bez widocznych zewnętrznych alfanumerycznych oznaczeń rejestracyjnych zgodnych z art. 5; b) sprzętu biernego bez tabliczek zgodnych z art. 7; c) boi nieoznaczonych zgodnie z art. 10.

2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/9

ROZDZIAŁ II WŁOKI RAMOWE

2. Oznaczenia alfanumeryczne na żadnej tabliczce nie mogą być zamazane, zmieniane lub nieczytelne.

Artykuł 5 Wymagania dotyczące włoków ramowych Kapitan statku rybackiego lub jego przedstawiciel zobowiązany jest zapewnić, aby każda złożona rozpornica włoka ramowego znajdująca się na pokładzie lub wykorzystywana do połowów była wyraźnie oznaczona zewnętrznym alfanumerycznym znakiem rejestracyjnym statku, do którego należy, umieszczonym na rozpornicy lub jej okuciu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 35 z 20052.3.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L56 - 25 z 20052.3.2005

  2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 12 z 20052.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 3 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.