Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 13

3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wyrażoną na wspólnym posiedzeniu komitetów zarządzających w sprawie promocji produktów rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jego art. 12,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 94/2002 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 w przypadku braku programów informacyjnych określonych w art. 2 lit. c) tego rozporządzenia przedstawionych przez organizacje zawodowe i międzybranżowe każde zainteresowane Państwo Członkowskie powinno opracować swoją specyfikację oraz wybrać organ wdrażający dla programu, który podejmuje się częściowo finansować.

1) w art. 7 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

(2)

Terminy przedłożenia programów zapoczątkowanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 ustanowione są w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 94/2002 (2). Terminy te powinny być dostosowane do terminów wyznaczonych dla przedłożenia programów zaproponowanych przez organizacje zawodowe i międzybranżowe określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 94/2002.

„Po sprawdzeniu zmienionych programów określonych w art. 6 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) 2826/2000 Komisja podejmuje, nie później niż do dnia 31 maja i 15 grudnia, decyzję o tym, które programy może częściowo finansować w ramach założeń budżetowych wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000.”;

b) w drugim akapicie skreśla się zdanie pierwsze;

(3)

Terminy ustanowione dla decyzji Komisji w sprawie programów określonych w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 powinny być dostosowane do terminów ustalonych w odniesieniu do decyzji Komisji w sprawie programów zaproponowanych przez organizacje zawodowe i międzybranżowe, określone w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 94/2002. Decyzje te powinny być przyjęte zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000.

2) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8 W przypadku zastosowania art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 tymczasowy wykaz programów przekazuje się Komisji nie później niż do dnia 15 marca i 30 września każdego roku.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 94/2002 należy zatem odpowiednio zmienić. Komisja podejmuje decyzję o tym, które programy częściowo sfinansuje w ramach założeń budżetowych określonych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 maja i 15 grudnia tego samego roku, zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000.”.

(1) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3). (2) Dz.U. L 17 z 19.1.2002, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1803/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 4).

L 57/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.