Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 15

Strona 1 z 2
3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Siedem partii alkoholu (odniesienia 42/2005 WE, 43/2005 WE, 44/2005 WE, 45/2005 WE, 46/2005 WE, 47/2005 WE i 48/2005 WE) zawierających odpowiednio 40 000 hektolitrów, 40 000 hektolitrów, 40 000 hektolitrów, 40 000 hektolitrów, 55 000 hektolitrów, 25 000 hektolitrów i 30 000 hektolitrów w przeliczeniu na 100 % obj. wystawia się niniejszym do sprzedaży publicznej z przeznaczeniem do wykorzystania w sektorze paliwowym we Wspólnocie.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) ustanawia, między innymi, szczegółowe zasady dotyczące zbywania zapasów alkoholu uzyskanego z destylacji na mocy art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i będącego w posiadaniu agencji interwencyjnych. Należy zorganizować, zgodnie z art. 92 i 93 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania w sektorze paliwowym we Wspólnocie w celu redukowania wspólnotowych zapasów alkoholu winnego oraz w celu zapewnienia, w pewnym stopniu, dostaw przedsiębiorstwom zatwierdzonym zgodnie z art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. Na zapasy alkoholu winnego wspólnotowego pochodzenia magazynowane przez Państwa Członkowskie składają się ilości pochodzące z destylacji według art. 35, 36 i 39 rozporządzenia Rady (EWG) nr 822/87 z dnia 16 marca 1987 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (3), oraz według art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Od 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym nowe porozumienia agromonetarne dotyczące euro (4), cena sprzedaży oraz zabezpieczenia muszą być wyrażane, a wypłaty dokonywane w euro. Biorąc pod uwagę ryzyko nadużyć polegających na zamianie alkoholu, należy wzmocnić kontrole w miejscach przeznaczenia alkoholu oraz umożliwić agencjom interwencyjnym zwrócenie się o pomoc do międzynarodowych agencji kontrolnych i kontrolowanie sprzedanego alkoholu przy pomocy analizy jądrowego rezonansu magnetycznego.

(2)

2. Alkohol ten został uzyskany z destylacji według art. 35 rozporządzenia (EWG) nr 822/87 oraz art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i znajduje się w posiadaniu agencji interwencyjnych francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej.

3. Umiejscowienie i numery kadzi składających się na partie, ilość alkoholu w każdej kadzi, zawartość alkoholu oraz jego właściwości określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

4. Partie przyznaje się przedsiębiorstwom zatwierdzonym według art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

(3)

Artykuł 2 Wszelkie komunikaty dotyczące niniejszej sprzedaży publicznej są przesyłane do następującego organu administracyjnego Komisji:

(4)

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1774/2004 (Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 61). 3) Dz.U. L 84 z 27.3.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1677/1999 (Dz.U. L 199 z 30.7.1999, str. 8). (4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.