Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 19

Strona 1 z 2
3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/19

DYREKTYWA KOMISJI 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d), po konsultacji z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z informacji dostarczonych przez Włochy oraz z informacji dodatkowych zebranych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii podczas wizyty w tym Państwie Członkowskim w maju 2004 r. wynika, że we Włoszech występuje aktualnie wirus Citrus tristeza. Włochy nie mogą zatem być nadal uznawane za strefę chronioną pod względem wirusa Citrus tristeza.

(7)

Z ustawodawstwa Szwajcarii w dziedzinie ochrony roślin wynika, że kantonu Ticino nie uznaje się już w Szwajcarii za strefę chronioną pod względem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Należy dostosować przepisy dotyczące przywozów do Wspólnoty w celu zniesienia szczególnego traktowania przyznawanego roślinom pochodzącym z kantonu Ticino.

Dyrektywa nr 2000/29/WE ustanawia środki ochronne przeciwko wprowadzaniu do Państw Członkowskich z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych. Ustanawia ona również określone strefy chronione. Ze względu na błąd urzędniczy w Akcie Przystąpienia z 2003 r. lista hrabstw w Szwecji uznanych za stanowiące strefę chronioną pod względem Leptinotarsa decemlineata Say jest niepoprawna i należy ją skorygować. Z informacji dostarczonych przez Danię wynika, że to Państwo Członkowskie nie może być już uznawane za strefę chronioną pod względem wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka, ponieważ stwierdzono w Danii obecność tego szkodliwego organizmu.

(8)

Ze względu na błąd urzędniczy podczas opracowywania dyrektywy Komisji 2004/31/WE (2) szczególne wymagania w odniesieniu do wprowadzenia i obrotu roślinami Vitis na Cyprze ustanowione w ppkt 21.1 części B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE zostały omyłkowo usunięte. W związku z tym wspomniany załącznik powinien zostać zmieniony.

(2)

(9)

(3)

W celu wzmocnienia ochrony fitosanitarnej wspólnotowych nasion Medicago sativa L. oraz zatwierdzonych przez Wspólnotę nasion Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. oraz Phaseolus L., nasiona te, jeżeli ich obrót nie odbywa się na skalę lokalną, lecz wewnątrz Wspólnoty, muszą być zaopatrzone w tzw. „paszport” roślin.

(10) (4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić właściwe załączniki do dyrektywy 2000/29/WE.

Z informacji dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo wynika, że w niektórych częściach tego państwa stwierdzono obecność Dendroctonus micans Kugelan. W związku z powyższym należy ograniczyć strefę chronioną pod względem Dendroctonus micans Kugelan do Irlandii Północnej. Ponadto należy ograniczyć strefę chronioną pod względem tego organizmu do Wysp Man i Jersey. Z informacji dostarczonych przez Estonię wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nie występuje w tym Państwie Członkowskim. Estonię należy zatem uznać za strefę chronioną przed tym organizmem.

(11)

Środki, o których mowa w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. zdrowia roślin,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.