Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23 - Strona 2

Strona 2 z 2

(5)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000 r., str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004 r., str. 9). (2) Dz.U. L 4 z 8.1.1993, str. 22.

L 57/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2005

e) w przypadku nasion Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. oraz Phaseolus L., wymienionych w pkt. 27 i 29 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w załączniku IV A do dyrektywy Rady 2002/55/WE (**) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«); f) w przypadku nasion Medicago sativa L., wymienionych w ppkt. 28.1 oraz 28.2 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w części A załącznika IV do dyrektywy Rady 66/401/EWG (***) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«).; ___________ (*) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. (**) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. (***) Dz.U. 125 z 11.7.1966. str. 2298/66.”

Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 14 maja 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie stosują te przepisy najpóźniej od dnia 15 maja 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5 2) skreśla się art. 4. 3) w Załączniku, pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. »Paszport roślin WE« (w okresie przejściowym trwającym do dnia 1 stycznia 2006 r. może być stosowane brzmienie »Paszport roślin EWG«).”. Artykuł 2 System oparty na stosowaniu etykiet, o których mowa w art. 1 ust. 1 zostanie poddany przeglądowi do dnia 31 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r.

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.