Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23

Strona 1 z 2
3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/23

DYREKTYWA KOMISJI 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie „paszportów” roślin

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Należy dokonać przeglądu systemu użytkowania etykiet do dnia 31 grudnia 2006 r. w celu uwzględnienia nabytych doświadczeń.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. f) akapit drugi oraz art. 10 ust. 1 akapit drugi,

Środki, o których mowa w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W dyrektywie 92/105/EWG wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Na mocy dyrektywy Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiającej stopień normalizacji w odniesieniu do „paszportów” roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiającej szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich „paszportów” roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany (2), ustanowiono określone szczegółowe procedury dotyczące wydawania „paszportów” roślin. Należy wprowadzić nowe przepisy, na mocy których etykiety wydane zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi obrotu niektórymi urzędowo zatwierdzonymi nasionami, spełniające odnośne wymogi dyrektywy 2000/29/WE, uznawane są za „paszporty” roślin. Wydaje się, że na nadchodzący rok gospodarczy 2004–2005 wiele Państw Członkowskich stosuje już etykiety nieopatrzone napisem „Paszport roślin – WE”. Właściwe jest ustanowienie zasad użytkowania etykiet w okresie przejściowym. Dyrektywa 92/105/EWG stanowi, że „paszporty” roślin powinny zawierać informacje zawierające tekst w brzmieniu „Paszport roślin EWG”. Ponieważ od czasu przyjęcia Traktatu o Unii Europejskiej Wspólnota znana jest pod nazwą „Wspólnoty Europejskiej”, której odpowiada skrót „WE”, wspomniany tekst należy zastąpić sformułowaniem „Paszport roślin WE”. W związku z powyższym dyrektywa 92/105/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona.

1) w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) litera c) otrzymuje następujące brzmienie: „c) w przypadku bulw Solanum tuberosum L., przeznaczonych do sadzenia, wymienionych w ppkt. 18.1 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE (*), urzędowa etykieta określona w załączniku III do dyrektywy Rady 2002/56/WE (**) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 grudnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«); na etykiecie lub na innym dokumencie handlowym należy wskazać na zgodność z przepisami dotyczącymi wprowadzania bulw Solanum tuberosum L., przeznaczonych do sadzenia oraz do obrotu na terenie strefy chronionej, ustanowionej w odniesieniu do organizmów szkodliwych dla tych bulw.; ___________ (*) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. (**) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 60.”

(2)

(3)

(4)

b) dodaje się lit. d), e) i f) w brzmieniu: „d) w przypadku nasion Helianthus annuus L., wymienionych w pkt 26 sekcji II części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE, urzędowa etykieta określona w załączniku IV do dyrektywy Rady 2002/57/WE (*) może być stosowana zamiast »paszportu« roślin, pod warunkiem że zawiera ona potwierdzenie, że spełnione są wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE (po dniu 31 sierpnia 2005 r. wspomniana etykieta musi zawierać napis »Paszport roślin WE«);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.