Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 25

3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/25

DYREKTYWA KOMISJI 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy, uwzględniając wnioski przedłożone przez Republikę Czeską, Danię, Estonię, Grecję, Irlandię, Włochy, Szwecję i Zjednoczone Królestwo, a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Z dostarczonych przez Włochy, opartych na wynikach aktualnych badań informacji oraz z dodatkowych informacji zebranych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii podczas misji we Włoszech w maju 2004 r. wynika, że ten szkodliwy organizm występuje obecnie w tym kraju. W związku z tym Włoch nie należy dłużej uznawać za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa Citrus tristeza (CTV). Z informacji dostarczonych przez Szwecję wynika, że pisownia niektórych nazw okręgów w Szwecji uznanych za strefy chronione Leptinotarsa decemlineata Say musi zostać poprawiona pod względem typograficznym. Dyrektywa 2001/32/WE (2) powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(6)

(7)

Z informacji przedłożonych przez Republikę Czeską, Danię, Grecję (w odniesieniu do Krety i Lesbos), Irlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo (wraz z Wyspami Normandzkimi bez wyspy Man) wynika, że Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. nie znajduje się na terytorium tych krajów. W związku z tym kraje te powinny zostać uznane za strefy chronione Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Z przedstawionych przez Danię, opartych na wynikach aktualnych badań informacji wynika, że Dania nie powinna dłużej być uznawana za strefę chronioną w odniesieniu do wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka, gdyż wydaje się, że ten szkodliwy organizm występuje obecnie w Danii. Z przedstawionych przez Estonię, opartych na wynikach aktualnych badań informacji wynika, że Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nie występuje na terytorium Estonii. W związku z tym Estonia powinna zostać tymczasowo uznana za strefę chronioną tego organizmu. Z przedstawionych przez Zjednoczone Królestwo informacji opartych na wynikach aktualnych badań na występowanie Dendroctonus micans Kugelan wynika, że ten szkodliwy organizm występuje obecnie w niektórych częściach Zjednoczonego Królestwa, ale nie występuje ani w Irlandii Północnej, ani na wyspach Man i Jersey. W związku z powyższym strefa chroniona powinna zostać zmieniona i ograniczona do Irlandii Północnej, wyspy Man i Jersey.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2001/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) na końcu art. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Odnośnie do lit. b) pkt 2 w Załączniku, przedmiotową strefę w Estonii uznaje się do dnia 31 marca 2007 r.”; 2) „Załączniku wprowadza się zmiany, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.”. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 14 maja 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 15 maja 2005 r. Wspomniane przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają jak odniesienie takie należy poczynić.

(2) Dz.U. L 127 z 9.5.2001 r., str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/32/WE (Dz.U. L 85 z 23.3.2004 r., str. 24).

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000 r., str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/102/WE (Dz.U. L 309 z 6.10.2004 r., str. 9).

L 57/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2005

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów krajowego prawa, które przyjęły w obszarze regulowanym przez niniejszą dyrektywę. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/27

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2001/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w lit. a): i) w pkt 4 tekst w kolumnie prawej zastępuje się następującym tekstem: „Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey)”; ii) w pkt 13 wyrazy „Blekroge, Gotlands” w kolumnie prawej zastępuje się wyrazami „Blekinge, Gotland”;

2) w lit. b), w pkt 2, wyraz „Estonia” dodaje się przed wyrazem „Francja (Korsyka)”;

3) w lit. c), przed pkt 1, dodaje się następujący punkt: „01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr Republika Czeska, Dania, Grecja (Kreta i Lesbos), Irlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo (bez wyspy Man)”;

4) w lit. d): i) w pkt 1) skreśla się wyraz „Dania”; ii) w pkt 3) skreśla się wyraz „Włochy”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 3 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.