Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 6

(41)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie tego preparatu zawierającego mikroorganizm dla psów i kotów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystawił opinię w sprawie wykorzystania przedmiotowego preparatu, która stwierdza, że nie stanowi on zagrożenia dla dodatkowej kategorii zwierząt, o której mowa, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

(42)

(1) Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3. (2) Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 10. (3) Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21.

L 57/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.3.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

3.3.2005

ZAŁĄCZNIK I

Zawartość minimalna Inne przepisy Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna

Numer WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunki lub kategorie zwierząt Wiek maksymalny

PL

Enzymy Kurczęta przeznaczone do tuczu alfa-amylaza: 10 KNU endo-1,3(4)-beta –glukanaza: 17 FBG 2. –– 1. –– –– bezterminowo

E 1619

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Preparat alfa-amylazy i endo1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: Alfa-amylaza: 200 KNU (1)/g endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG (2)/g Forma płynna: alfa-amylaza 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml 3.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: alfa-amylaza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35–70 FBG. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i beta-glukany np. zawierające ponad 40 % zbóż (np. jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto lub kukurydza). 1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

E 1620 Kurczęta przeznaczone do tuczu Endo-1,4-betaglukanaza: 1 000 U Alfa-amylaza: 100 U Bacylolizyna: 112 U Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 587 U

––

––

bezterminowo

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amylaza EC 3.2.1.1

–– 2. –– –– ––

Bacylolizyna EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacylolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) i endo-1,4-betaksylazyny wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) posiadający minimalną aktywność:

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000–4 000 U alfa-amylaza: 200–400 U bacylolizyna: 225–450 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 10 000–20 000 U Endo-1,4-betaksylanaza: 5 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 45 % pszenicy.

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U (3)/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U (4)/g Alfa-amylaza: 400 U (5)/g Bacylolizyna: 450 U (6)/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 20 000 U (7)/g

L 57/7

L 57/8

Zawartość minimalna Inne przepisy Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna

Numer WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunki lub kategorie zwierząt Wiek maksymalny

E 1621 Kurczęta przeznaczone do tuczu –– 2. –– –– Endo-1,4-betaglukanaza: 6 000 U Alfa-amylaza: 20 U Endo-1,4-betaksylanaza: 10 500 U 3. Endo-1,3(4)beta-glukanaza: 500 U 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.