Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3

Strona 1 z 6
3.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego preparatu enzymatycznego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3, art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wystawił pozytywną opinię w sprawie możliwości wytwarzania toksyn przez mikroorganizm wytwarzający ten preparat enzymatyczny, opatrzoną datą 15 września 2004 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jej art. 25,

(8)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt w Unii Europejskiej.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe dla wniosków o zezwolenie na dodatki paszowe złożonych zgodnie z dyrektywą 70/524 przed datą stosowania tego rozporządzenia.

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacylolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) zostało tymczasowo dozwolone dla kurcząt przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2437/2000 (4).

(3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed datą stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(10)

Przedłożono nowe dane wspierające wniosek o bezterminowe zezwolenie na stosowanie tego preparatu enzymatycznego.

(4)

Początkowe komentarze Państw Członkowskich na temat wniosków zostały wydane na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG i zostały przesłane Komisji przed datą zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski, o których mowa będą zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(11)

Ocena pokazuje, że warunki ustanowione w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG w sprawie takich zezwoleń są spełnione.

(5)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego alfa-amylazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) dla kurcząt przeznaczonych do tuczu zostało po raz pierwszy tymczasowo dozwolone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 654/2003 (3).

(12)

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. (3) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 26.

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) zostało tymczasowo dozwolone dla kurcząt przeznaczonych do tuczu przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2437/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.