Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 58 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa stosowanej przez Hiszpanię przy udzielaniu nowej pomocy restrukturyzacyjnej dla hiszpańskich stoczni publicznych Sprawa pomocy państwa C 40/00 (poprzednio NN 61/00) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1620) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 58 POZ 29

Strona 1 z 20
4.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/29

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa stosowanej przez Hiszpanię przy udzielaniu nowej pomocy restrukturyzacyjnej dla hiszpańskich stoczni publicznych Sprawa pomocy państwa C 40/00 (poprzednio NN 61/00) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1620)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/173/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

I. POSTĘPOWANIE (1)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1013/97 Komisja w decyzji z dnia 6 sierpnia 1997 r. (4) wyraziła zgodę na udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej dla hiszpańskich stoczni publicznych sięgającej kwoty około 1 900 mln EUR. Na mocy tego rozporządzenia warunkiem zgody na udzielenie takiej pomocy było nieudzielanie dalszej pomocy w celu restrukturyzacji.

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1540/98 z dnia 29 czerwca 1998 r. ustanawiające nowe reguły dotyczące pomocy dla przemysłu stoczniowego (1),

Za pośrednictwem prasy Komisja dowiedziała się, że w latach 1999 i 2000 miały miejsce różne transakcje dotyczące państwowych stoczni hiszpańskich o charakterze cywilnym. W pismach z dnia 27 stycznia i 29 marca 2000 r. Komisja zażądała informacji w tej sprawie. Hiszpania nie udzieliła odpowiedzi na żadne z tych dwóch pism.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1013/97 z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie pomocy dla określonych stoczni będących w toku restrukturyzacji (2),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (3) oraz uwzględniając te uwagi,

(1) Dz.U. L 202 z 18.7.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 148 z 6.6.1997, str. 1. (3) Dz.U. C 328 z 18.11.2000, str. 16 i Dz.U. C 21 z 24.1.2002, str. 17 i Dz.U. C 199 z 23.8.2003, str. 9.

Decyzją z dnia 12 lipca 2000 r. Komisja wszczęła postępowanie przewidziane w art. 88 ust. 2 Traktatu (w dalszej części niniejszej decyzji zwane „wszczęciem postępowania”) odnośnie do do transakcji, za pośrednictwem której państwowe towarzystwo holdingowe „Sociedad Estatal de Participaciones Industriales” (SEPI) kupiło dwie stocznie Juliana i Cádiz oraz fabrykę silników Manises jako oddzielne przedsiębiorstwa od firmy Astilleros Españoles SA. O decyzji władze hiszpańskie zostały poinformowane pismem Komisji z dnia 1 sierpnia 2000 r.

(4) Dz.U. C 354 z 21.11.1997, str. 2.

L 58/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2005

(4)

Hiszpania przedstawiła swój komentarz odnośnie do do wszczęcia postępowania w pismach z dnia 18 maja i 24 września 2001 r. Hiszpania poinformowała również Komisję o decyzji podjętej przez firmę SEPI w lipcu 2000 r. dotyczącej połączenia w jedną grupę wszystkich państwowych stoczni hiszpańskich.

(8)

(5)

Dnia 28 listopada 2001 r. Komisja podjęła decyzję o rozszerzeniu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu (w dalszej części niniejszej decyzji zwanym „pierwszym rozszerzeniem”) o dodatkowe transakcje zawierane z jednej strony pomiędzy firmami SEPI i Bazán, a z drugiej strony zawierane pomiędzy firmami ASEA i Bazán w celu utworzenia nowej grupy IZAR. Pismem z dnia 28 listopada 2001 r. Komisja poinformowała Hiszpanię o rozszerzeniu postępowania i zażądała wszelkich stosownych informacji, które mogłyby pomóc w ocenie elementu pomocy występującego w tych transakcjach. W piśmie z dnia 29 listopada 2002 r. Komisja wyjaśniła, iż aby móc dokonać właściwej oceny, potrzebne jej są roczne sprawozdania finansowe stoczni, których dotyczy ta sprawa, oraz firmy ASEA, jak również wszelka inna dokumentacja, która wyjaśni, jak zostały wycenione te przedsiębiorstwa w momencie zmiany właściciela.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 58 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L58 - 28 z 20054.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L58 - 19 z 20054.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowaniamającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich

 • Dz. U. L58 - 18 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 373/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dz. U. L58 - 17 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L58 - 16 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 371/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L58 - 15 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L58 - 14 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L58 - 13 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2005 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L58 - 11 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L58 - 9 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L58 - 8 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 20. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L58 - 6 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L58 - 4 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 4 marca 2005 r.

 • Dz. U. L58 - 3 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2005 z dnia 3 marca 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz w sektorze zbóż dla produktów oznaczonych kodem CN 11010015

 • Dz. U. L58 - 1 z 20054.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2005 z dnia 3 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.