Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 60 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 60 POZ 1

Strona 1 z 6
8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/144/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni i ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 40, uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3) oraz dostosowania i korekty perspektywy finansowej w związku z przygotowaniem do rozszerzenia z dnia 19 maja 2003 r., uwzględniając wstępny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 przedłożony przez Komisję, uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 ustanowiony przez Radę, uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja III — Komisja; uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, Sekcja I — Parlament Europejski, Sekcja II — Rada, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy, Sekcja VI — Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja VII — Komitet Regionów, Sekcja VIII(A) — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja VIII(B) — Europejski Inspektor Danych Osobowych, uwzględniając poprawki i proponowane zmiany do projektu budżetu ogólnego z dnia 28 października 2004 r. przyjęte przez Parlament, uwzględniając wniesione przez Radę zmiany do poprawek i proponowane zmiany w projekcie budżetu ogólnego przyjęte przez Parlament,

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42. (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

I/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

uwzględniając rezultaty posiedzenia w ramach postępowania pojednawczego w dniu 25 listopada 2004 r., uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmobilizowaniu instrumentu elastyczności przewidzianego w ust. 24 wspomnianego porozumienia międzyinstytucjonalnego w celu rozszerzenia programu PEACE II, przyznania subwencji zdecentralizowanym agencjom oraz dla odnowy i odbudowy Iraku, uwzględniając pisma korygujące nr 1/2005, 2/2005 i 3/2005 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 16 grudnia 2004 r.,

STWIERDZA:

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona i budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 16 grudnia 2004 r.

Przewodniczący

J.P. BORRELL FONTELLES

8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

I/3

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/9 I/21

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 60 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.