Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 28

L 61/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Jednakże tranzyt ten musi podlegać surowym wymaganiom i kontrolom, które nie naruszą środków obowiązujących zgodnie z decyzją 98/256/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 3,

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 Bez uszczerbku dla decyzji 98/256/WE Zjednoczone Królestwo zezwala na nieprzerwany tranzyt żywego bydła (dalej zwanego „zwierzętami”) wysyłanego z Irlandii przez Zjednoczone Królestwo do innych Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej decyzji.

(1)

Decyzja Rady 98/256/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w celu ochrony przed gąbczastą encefalopatią bydła, zmieniająca decyzję 94/474/WE i uchylająca decyzję 96/239/WE (2), stanowi, że Zjednoczone Królestwo zapewnia, że nie wysyła się żywego bydła z jego terytorium do innych Państw Członkowskich lub państw trzecich.

(2)

Mające wkrótce nastąpić wstrzymanie usług przedsiębiorstw kolejowych aktualnie przewożących bydło z Irlandii do Europy kontynentalnej poważnie wpłynie na handel żywym bydłem między Irlandią a innymi Państwami Członkowskimi.

Artykuł 2 Świadectwa zdrowia przewidziane w dyrektywie Rady 64/432/EWG (3), towarzyszące przy tranzycie z Irlandii przez Zjednoczone Królestwo do innych Państw Członkowskich, powinny zawierać następujący zapis:

(3)

Należy zatem określić zasady pozwalające na tranzyt żywego bydła z Irlandii przez Zjednoczone Królestwo.

Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1993/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 32. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2002/670/WE (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str. 22).

(1)

„Zwierzęta odpowiadające decyzji Komisji 2005/177/WE z dnia 7 marca 2005 r.”.

(3) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/29

Artykuł 3 Zezwala się na tranzyt zwierząt z Irlandii przez Zjednoczone Królestwo do innych Państw Członkowskich, przewidziany w art. 1, jedynie po wydaniu przez właściwe władze Irlandii wcześniejszego zawiadomienia przynajmniej z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych: a) władz centralnych Zjednoczonego Królestwa; b) władz centralnych wszystkich Państw Członkowskich, przez które odbywa się tranzyt; i c) właściwych centralnych i lokalnych władz Państwa Członkowskiego, będącego miejscem końcowym przeznaczenia tranzytu. Artykuł 4 Właściwe władze Irlandii zapewniają, że pojazd przewożący zwierzęta jest zapieczętowany oficjalną pieczęcią, która pozostaje na miejscu podczas całego okresu trwania tranzytu przez Zjednoczone Królestwo, z wyjątkiem oficjalnych kontroli lub wymogów dobrostanu określonych w art. 5. Numer(-y) pieczęci należy zarejestrować w świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 2, we właściwych władzach Irlandii. Artykuł 5 Jeżeli w związku z nadzwyczajnymi wymogami dobrostanu zwierząt lub z powodu oficjalnej kontroli zwierzęta muszą zostać rozładowane na terenie Zjednoczonego Królestwa, przewoźnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia właściwych władz tego Państwa Członkowskiego. Zwierząta te nie mają prawa do dalszej podróży, chyba że spełnione zostaną następujące warunki: a) powtórne załadowanie zwierząt nastąpi pod nadzorem właściwych władz Zjednoczonego Królestwa;

b) pojazd zostanie powtórnie zapieczętowany natychmiast po powtórnym załadowaniu; i c) dostarczone zostanie dodatkowe świadectwo określone w Załączniku. Artykuł 6 Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa podejmują odpowiednie środki zapewniające wdrożenie niniejszej decyzji, a w szczególności kontrolowanie, czy pieczęcie nie są naruszone, jak przewidziano w art. 5, na pojazdach opuszczających Zjednoczone Królestwo. Właściwe władze potwierdzają zgodność z niniejszą decyzją poprzez oficjalną pieczęć na świadectwie zdrowia, o którym mowa w art. 2 lub przez wydanie dodatkowego świadectwa określonego w Załączniku. W przypadku braku zgodności z niniejszą decyzją zwierzęta nie są dopuszczone do dalszej podróży do miejsca końcowego przeznaczenia. Zwierząta takie mogą być przetrzymywane do chwili, z uwzględnieniem okoliczności zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, uboju lub za zgodą państwa wysyłającego, zwrócone do miejsca pochodzenia. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 61/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

ZAŁĄCZNIK Dodatkowe świadectwo (decyzja Komisji 2005/177/EC z dnia 7 marca 2005 r.)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 41 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.