Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37

Strona 1 z 2
8.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/179/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Ponadto, Słowenia zobowiązała się przestrzegać niektórych innych warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG dotyczącej przeprowadzania wyrywkowych kontroli po uznaniu danego Państwa Członkowskiego za wolne od brucelozy. W związku z powyższym należy uznać Słowenię za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodujących owce i kozy.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I ust. 4, załącznik A część II ust. 7 i załącznik D część I lit. E,

(3)

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że Państwa Członkowskie, ich części lub regiony mogą oficjalnie zostać ogłoszone za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła po spełnieniu niektórych warunków określonych w tej dyrektywie.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A, rozdział 1, pkt II,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wykazy Państw Członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są określone w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła stadom w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich (4).

(1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (3) wymienia regiony Państw Członkowskich uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

(5)

Po dokonaniu oceny przez Komisję dokumentacji przedłożonej przez Słowenię w celu wykazania zgodności z odpowiednimi warunkami ustanowionymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do braku obecności enzootycznej białaczki bydła, całe terytorium tego Państwa Członkowskiego powinno być uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

(2)

W Słowenii bruceloza owiec lub kóz podlegała obowiązkowi zgłaszania przez okres przynajmniej 4 lat, żaden przypadek tej choroby nie został oficjalnie potwierdzony w tym okresie. W wymienionym Państwie Członkowskim obowiązywał również zakaz szczepienia przeciwko tej chorobie przez okres przynajmniej trzech lat.

(6)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 9.7.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/28/WE (Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 30).

Po dokonaniu oceny przez Komisję dokumentacji przedłożonej przez Słowację w celu wykazania zgodności z odpowiednimi warunkami ustanowionymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do braku obecności enzootycznej białaczki bydła, całe terytorium tego Państwa Członkowskiego powinno być uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 48 z 20058.3.2005

  Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

 • Dz. U. L61 - 41 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.