Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 48

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia produkty pochodzące w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako loins (pozycja HS ex 16.04)

Data ogłoszenia:2005-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 48

Strona 1 z 2
L 61/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2005

DECYZJA NR 2/2005 KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ AKP-WE z dnia 1 marca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od pojęcia „produkty pochodzące” w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka znanych jako „loins” (pozycja HS ex 16.04) (2005/181/WE)

KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ AKP-WE,

uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., w szczególności art. 38 protokołu nr 1 do jej załącznika V, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

handlowych, które wejdą w życie do dnia 1 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 37 umowy o partnerstwie AKPWE.

(7)

Artykuł 38 ust. 1 wyżej wymienionego protokołu przewiduje przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione rozwojem istniejącej bądź wprowadzeniem nowej gałęzi przemysłu. Artykuł 38 ust. 8 omawianego protokołu przewiduje automatyczne przyznanie odstępstwa w ramach rocznego kontyngentu w wysokości 8 000 ton dla tuńczyka w puszkach i 2 000 ton dla filetów z tuńczyka znanych jako „loins”. W dniu 28 października 2002 r. została przyjęta decyzja nr 2/2002 Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE (1) wprowadzająca odstępstwo od pojęcia „produkty pochodzące” w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji państw AKP w odniesieniu do produkcji tuńczyka w puszkach i filetów z tuńczyka znanych jako „loins” (pozycja HS ex 16.04). Odstępstwo przewidziane w art. 1 omawianej decyzji stosuje się w okresie od dnia 1 października 2002 r. do dnia 28 lutego 2005 r. W związku z wygaśnięciem tego przepisu, w dniu 8 listopada 2004 r. państwa AKP wystąpiły z wnioskiem o nowe ogólne odstępstwo od zawartych w umowie o partnerstwie AKP-WE reguł pochodzenia, dotyczące tuńczyka w puszkach i filetów z tuńczyka znanych jako „loins”, obejmujące wszystkie państwa AKP oraz odnoszące się do całkowitych rocznych ilości tj. 8 000 ton tuńczyka w puszkach i 2 000 ton polędwicy z tuńczyka, przywiezionych do Wspólnoty po dniu 1 marca 2005 roku. Wniosek o odstępstwo został złożony zgodnie z odpowiednimi przepisami protokołu nr 1, w szczególności jego art. 38 ust. 8, i wnioskowane ilości zawierają się w granicach rocznego kontyngentu przyznawanego automatycznie na wniosek państw AKP. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2005 r. do końca 2007 roku do czasu przyjęcia nowych ustaleń

(8)

Decyzja nr 2/2002 odnosi się do „tuńczyka w puszkach”, ale w rzeczywistości ma zastosowanie do „tuńczyka zakonserwowanego”. Wyrażenie „tuńczyk zakonserwowany” obejmuje tuńczyka w puszkach, tuńczyka pakowanego próżniowo w plastikowych torebkach lub innych pojemnikach. Nomenklatura Scalona Wspólnot Europejskich używa terminu „tuńczyk zakonserwowany”, który obejmuje „tuńczyka w puszkach”. Taką samą terminologię należy stosować w niniejszej decyzji. Ilości, dla których przyznano odstępstwo, powinny być zarządzane przez Komisję we współpracy z organami celnymi Państw Członkowskich i państw AKP. W tym celu należy przyjąć szczegółowe zasady.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od postanowień szczególnych ujętych w wykazie, znajdującym się w załączniku II do protokołu nr 1 do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, tuńczyk zakonserwowany i filety z tuńczyka znane jako „loins” objęte pozycją HS ex 16.04, wyprodukowane w państwach AKP z tuńczyka niepochodzącego z tych państw, uznaje się za pochodzące z państw AKP zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów oraz ilości określonych w Załączniku do niniejszej decyzji, przywożonych do Wspólnoty z państw AKP w okresie od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Artykuł 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 61 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 51 z 20058.3.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L61 - 41 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych odstępstw na mocy dyrektywy Rady 96/49/WE w odniesieniu do kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 443) (1)

 • Dz. U. L61 - 37 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca decyzje 93/52/EWG oraz 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, iż Słowenia jest wolna od brucelozy (B. melitensis) i enzootycznej białaczki bydła oraz, iż Słowacja jest wolna od gruźlicy i brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 483) (1)

 • Dz. U. L61 - 31 z 20058.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 1 marca 2005 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2005 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego, oraz krajowych programów monitorowania na rok 2006 (1)

 • Dz. U. L61 - 28 z 20058.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie tranzytu żywego bydła przez Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 509) (1)

 • Dz. U. L61 - 25 z 20058.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach (1)

 • Dz. U. L61 - 23 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata od 2007 do 2009, w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98 (1)

 • Dz. U. L61 - 20 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2005 z dnia 7 marca 2005 r. określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora winorośli

 • Dz. U. L61 - 4 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L61 - 3 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2005 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

 • Dz. U. L61 - 1 z 20058.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.