Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 16

L 62/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu (2005/182/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Komisji,

Zgodnie z art. 104 ust. 5 Traktatu Komisja zobowiązana jest przedstawić opinię Radzie, jeśli uzna, że w Państwie Członkowskim istnieje lub może wystąpić nadmierny deficyt. Po zbadaniu wszystkich istotnych czynników wziętych pod uwagę w raporcie Komisji, zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja w opinii wydanej w dniu 24 czerwca 2004 r. stwierdziła, że na Słowacji występuje nadmierny deficyt.

uwzględniając uwagi wniesione przez Słowację,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art.104 Traktatu Państwa Członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego; odnosi się to również Państw Członkowskich objętych derogacją, to jest wszystkich krajów, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu Rada zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane Państwo Członkowskie przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt.

(2)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych, jako środku służącym tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(6)

(3)

Procedura nadmiernego deficytu na podstawie art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie występowania nadmiernego deficytu, a załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze przepisy dotyczące stosowania procedury dla nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 (1) określa szczegółowe zasady i definicje odnoszące się do stosowania przepisów wspomnianego Protokołu.

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

Całościowa ocena prowadzi do następujących wniosków. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na Słowacji osiągnął w 2003 r. poziom 3,6 % PKB, a więc przekroczył wynoszącą 3 % PKB wartość odniesienia ustanowioną w Traktacie. Przekroczenie przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wartości odniesienia nie było wynikiem nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz słowackich ani znacznego pogorszenia koniunktury w rozumieniu Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie powyżej 3 % PKB w 2004 r. W szczególności, zgodnie z prognozą Komisji z wiosny 2004 r., przewiduje się osiągnięcie w 2004 r. deficytu w wysokości 4,1 % PKB, podczas gdy program konwergencji dla Słowacji przewiduje deficyt w wysokości 4,0 % PKB. Wskaźnik zadłużenia, wynoszący 42,8 % w 2003 r., najprawdopodobniej utrzyma się w 2004 r. poniżej poziomu 60 % PKB, czyli wartości odniesienia ustalonej w Traktacie,

9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/17

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z całościowej oceny wynika, że na Słowacji występuje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.