Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 19

9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/19

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze (2005/184/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 104 ust. 6, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając uwagi poczynione przez Cypr, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Artykuł 104 ust. 6 Traktatu przewiduje, że Rada przed podjęciem decyzji, a po ogólnej ocenie, czy istnieje nadmierny deficyt, powinna rozważyć wszelkie uwagi, jakie zainteresowane Państwo Członkowskie pragnie poczynić. Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków. W 2003 r. ogólny deficyt publiczny Cypru osiągnął 6,3 % PKB, przekraczając wartość odniesienia określoną w Traktacie, wynoszącą 3 % PKB. Nadwyżka ogólnego deficytu publicznego ponad wartość odniesienia nie wyniknęła z wyjątkowego zdarzenia będącego poza kontrolą władz cypryjskich ani nie była wynikiem znacznego pogorszenia koniunktury ekonomicznej w rozumieniu Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. W 2004 r. ogólny deficyt publiczny prawdopodobnie pozostanie na poziomie powyżej 3 % PKB. W szczególności, prognoza Komisji z wiosny 2004 r. mówi o ogólnym deficycie publicznym w roku 2004 w wysokości 4,6 % PKB, podczas gdy w cypryjskim programie konwergencji deficyt ten prognozuje się na poziomie 5,2 % PKB. Wskaźnik długu, który w 2003 r. wyniósł 72,2 %, będzie w 2004 r. dalej odchylał się od wartości odniesienia określonej w Traktacie, wynoszącej 60 %,

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie mają unikać nadmiernych deficytów publicznych; postanowienie to stosuje się również do Państw Członkowskich objętych derogacją, co dotyczy wszystkich krajów, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. Podstawą Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest cel dotyczący solidnych finansów publicznych jako środka do wzmacniania warunków dla stabilności cen i silnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego kreacji zatrudnienia. Procedura dotycząca nadmiernego deficytu określona w art. 104 przewiduje decyzję w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, a Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, który jest załączony do Traktatu, określa dalsze postanowienia dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1), ustanawia szczegółowe zasady i definicje w odniesieniu do zastosowania postanowień wspomnianego protokołu. W art. 104 ust. 5 Traktatu wymaga się, aby Komisja skierowała opinię do Rady, jeżeli Komisja uzna, że w danym Państwie Członkowskim istnieje lub może zaistnieć nadmierny deficyt. Po zbadaniu wszelkich właściwych czynników uwzględnionych w sprawozdaniu Komisji zgodnym z art. 104 ust. 3 oraz uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Komisja stwierdziła, w swojej opinii z dnia 24 czerwca 2004 r., że na Cyprze istnieje nadmierny deficyt.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z ogólnej oceny wynika, że na Cyprze istnieje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Cypryjskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.