Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 20

L 62/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2005

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej (2005/185/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 104 ust. 6, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając uwagi przedstawione przez Republikę Czeską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada winna rozważyć ewentualne uwagi, jakie zainteresowane Państwo Członkowskie zechce wnieść przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt. Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków. Ogólny deficyt publiczny w Republice Czeskiej w 2003 r. wyniósł 12,9 % PKB (5,9 % PKB, nie uwzględniając jednorazowego działania rządu związanego z zastosowaniem na dużą skalę gwarancji rządowych), czyli dużo powyżej wartości odniesienia określonej w Traktacie na 3 % PKB. Nadmierny deficyt przekraczający wartość odniesienia nie został spowodowany nadzwyczajnym zdarzeniem, na które władze czeskie nie miały wpływu, ani nie był wynikiem znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej w rozumieniu Paktu Stabilności i Wzrostu. W 2004 r. ogólny deficyt publiczny najprawdopodobniej pozostanie na poziomie powyżej 3 % PKB. W szczególności zgodnie z prognozami Komisji Wiosna 2004 ogólny deficyt publiczny w 2004 r. ma osiągnąć poziom 5,9 % PKB, chociaż w programie konwergencji Republika Czeska przewiduje deficyt na poziomie 5,3 % PKB. W roku 2004 wskaźnik poziomu zadłużenia publicznego, który w 2003 r. osiągnął poziom 37,6 % PKB, najprawdopodobniej utrzyma się poniżej 60 % PKB wartości odniesienia określonej w Traktacie,

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie podlegają obowiązkowi unikania nadmiernego deficytu publicznego i obowiązek ten dotyczy także Państw Członkowskich objętych derogacją, czyli wszystkich państw, które w dniu 1 maja 2004 r. wstąpiły do UE. Podstawą Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest osiągnięcie celu należytego poziomu finansów publicznych jako środka umacniającego uwarunkowania sprzyjające stabilności cen oraz silnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy. Określona w art. 104 procedura nadmiernego deficytu przewiduje stwierdzenie nadmiernego deficytu, a Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączony do Traktatu określa dalsze warunki wdrożenia procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 (1) z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ustanawia szczegółowe zasady i definicje dotyczące zastosowania przepisów Protokołu, o którym mowa powyżej. Artykuł 104 ust. 5 Traktatu nakłada na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady, w przypadku uznania przez Komisję, że w Państwie Członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Po zbadaniu wszystkich istotnych czynników wziętych pod uwagę w raporcie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz mając na uwadze opinię wydaną przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja w opinii wydanej w dniu 24 czerwca 2004 r. doszła do wniosku, że w Republice Czeskiej istnieje nadmierny deficyt.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ogólna ocena pokazuje, że w Republice Czeskiej istnieje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.