Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 21

9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/21

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie (2005/186/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając uwagi wniesione przez Maltę, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu Rada zobowiązana jest przed podjęciem decyzji w sprawie występowania nadmiernego deficytu, po dokonaniu ogólnej oceny, rozważyć wszelkie uwagi danego Państwa Członkowskiego. Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków. W 2003 r. deficyt sektora publicznego na Malcie osiągnął poziom 9,7 % PKB (z czego 3,2 % PKB w wyniku jednorazowej operacji), czyli przekroczył wynoszącą 3 % PKB wartość odniesienia ustanowioną w Traktacie. Przekroczenie przez deficyt sektora publicznego wartości odniesienia nie było wynikiem nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz maltańskich ani też nie wynikało ze znacznego pogorszenia koniunktury w rozumieniu przyjętym w Pakcie na rzecz stabilności i wzrostu. Deficyt sektora publicznego w 2004 r. utrzyma się na poziomie przekraczającym 3 % PKB. W szczególności, zgodnie z prognozą Komisji Wiosna 2004, przewiduje się osiągnięcie w 2004 r. deficytu w wysokości 5,9 % PKB, podczas gdy program konwergencji dla Malty przewiduje deficyt w wysokości 5,2 % PKB. Wskaźnik zadłużenia, wynoszący 72,0 % w 2003 r., w 2004 r. najprawdopodobniej dalej odbiegnie od ustalonej w Traktacie wartości odniesienia 60 % PKB,

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego; dotyczy to również Państw Członkowskich objętych derogacją, to jest wszystkich krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych, jako środku służącemu tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Procedura nadmiernego deficytu na podstawie art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, a załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze przepisy dotyczące stosowania procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1) określa szczegółowe zasady i definicje odnoszące się do stosowania przepisów wspomnianego Protokołu. Zgodnie z art. 104 ust. 5 Traktatu Komisja zobowiązana jest przedstawić Radzie opinię, jeśli uzna, że w danym Państwie Członkowskim istnieje lub może wystąpić nadmierny deficyt. Po zbadaniu wszystkich istotnych czynników wziętych pod uwagę zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz uwzględniając opinię Komitetu EkonomicznoFinansowego zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja w opinii wydanej w dniu 24 czerwca 2004 r. stwierdziła, że na Malcie istnieje nadmierny deficyt.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z przeprowadzonej ogólnej oceny wynika, że na Malcie występuje nadmierny deficyt. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Malty. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.