Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 34

L 62/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/189/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

nizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto dwa zakłady mięsne z tej listy zaprzestały działalności. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XIV rozdział 5 sekcja B ust. d),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIV rozdział 5 sekcja B lit. a) do Aktu Przystąpienia stanowi, że wymagania strukturalne ustanowione w załączniku I do dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (2) oraz załączniki A i B do dyrektywy Rady 77/99/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (3) nie mają zastosowania do zakładów na Słowacji, wymienionych w dodatku (4) do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia, aż do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

Trzy zakłady mięsne z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym, dokonały znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie zakończyć procesu modernizacji w określonym terminie ze względu na wyjątkowe ograniczenia techniczne. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dla jasności niezbędne jest wprowadzenie zmian.

(6) (2)

Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzją Komisji 2004/463/WE (5).

Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Słowacji trzy zakłady mięsne zakończyły proces moder-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnia zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33, wersja poprawiona (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnia zmieniona dyrektywą 2004/41/WE. (4) Dz.U. C 277 E z 23.9.2003, str. 1654. (5) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 138, wersja poprawiona (Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 95).

Artykuł 1 Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/35

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 62/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2005

ZAŁĄCZNIK „DODATEK, o którym mowa w załączniku XIV (*) rozdział 5 sekcja B Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa zakładu

Braki

Data pełnego dostosowania

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I ust. 1 lit a), b) i g); załącznik I, rozdział I ust. 11; załącznik I, rozdział II ust. 14 lit. a); dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I ust. 2 lit a), b) i c); załącznik A, rozdział I ust. 11;

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s., Príbovce Hospodárske stredisko Považská Bystrica-Rybníky, Žilinská 776/3, 017 01

dyrektywa Rady 91/493/EWG: Załącznik, rozdział III.I ust. 1; Załącznik, rozdział III.I ust. 2 lit a), b), c), d), e) i g); Załącznik, rozdział III.I ust. 9;

30.11.2006

Sektor: mięso Weterynaryjny numer identyfikacyjny Nazwa i adres zakładu Mięso świeże, ubój, rozbiór Działalność zakładów Produkty mięsne Chłodnia składowa Data pełnego dostosowania

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o. Kúpeľná 193 958 04 Partizánske Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská č. 86 071 01 Michalovce BERTO-Ignác Bertovič Hlavná 1 900 66 Vysoká pri Morave K.B.K. spol. s.r.o. A. Hlinku 27 022 01 Čadca

X

X

30.4.2005

MI 6-1

X

30.4.2005

MA 6-30

X

X

30.4.2005

CA 6-31

X

15.2.2005

(*) Tekst załącznika XIV, patrz: Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 915.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.