Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 37

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 37

Strona 1 z 5
9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/37

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3,

tak jak to zostało ustalone przez Radę Europejską, Rada podjęła w dniu 26 listopada (1) decyzję o wysłaniu zespołu ekspertów w celu dalszego prowadzenia dialogu z władzami irackimi, rozpoczęcia wstępnego planowania ewentualnej zintegrowanej misji dotyczącej policji, państwa prawnego i administracji cywilnej, która ma się rozpocząć po wyborach, oraz w szczególności w celu dokonania oceny pilnych potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa takiej misji; w dniu 21 lutego GAERC podjęła decyzję, aby rozpocząć zintegrowaną misję w Iraku dotyczącą państwa prawnego, która jak najszybciej rozpoczęłaby swoje działania; jest to jednakże uzależnione od oficjalnego zaproszenia ze strony władz irackich; sukces takiej misji zależeć będzie od skutecznego partnerstwa z Irakijczykami w kwestiach strategicznych i technicznych w trakcie trwania operacji, w ramach EPBiO oraz w uzupełnieniu odnośnych działań Narodów Zjednoczonych; UE wykorzysta dialog prowadzony z Irakiem i państwami z nim sąsiadującymi do zachęcania ich do stałego zaangażowania w regionie i wspierania zwiększenia bezpieczeństwa oraz procesu politycznego i procesu odbudowy Iraku opartych na zasadach uczestnictwa, demokracji, poszanowaniu praw człowieka i państwa prawnego, jak również wspierania bezpieczeństwa i współpracy w regionie; misja będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa ludzi oraz stabilności Iraku, i która może szkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej; zgodnie z wytycznymi z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7-9 grudnia 2000 r., niniejsze wspólne działanie powinno określić rolę Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela, zwanego dalej „SG/WP”, zgodnie z art. 18 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej;

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz bezpiecznego, stabilnego, zjednoczonego, dostatniego i demokratycznego Iraku, co pozytywnie wpłynie na stabilność w regionie. UE wspiera naród iracki oraz tymczasowy rząd Iraku w ich dążeniu do gospodarczej, społecznej i politycznej odbudowy Iraku w ramach wprowadzania w życie rezolucji nr 1546 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 8 czerwca 2004 r.;

(6)

(7) (2)

w dniu 5 listopada 2004 r. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła wspólną misję rozpoznawczą dla celów ewentualnej zintegrowanej misji w Iraku dotyczącej policji, państwa prawnego i administracji cywilnej oraz zapoznała się z jej sprawozdaniem. Rada Europejska uznała znaczenie wzmocnienia systemu sądownictwa karnego przestrzegającego zasad państwa prawnego, praw człowieka i podstawowych wolności. Odnotowała pragnienie władz irackich, aby UE bardziej aktywnie zaangażowała się w Iraku oraz stwierdziła, że wzmocnienie systemu sądownictwa karnego zaspakajałoby potrzeby oraz odpowiadałoby priorytetom Iraku;

(8)

(3)

Rada Europejska uzgodniła, że UE mogłaby wnieść pożyteczny wkład w odbudowę i powstanie stabilnego, bezpiecznego i demokratycznego Iraku w postaci zintegrowanej misji, która mogłaby, między innymi, wspierać ściślejszą współpracę pomiędzy różnymi podmiotami całego systemu sądownictwa karnego oraz rozwijać zdolności zarządcze u wysokich, wpływowych funkcjonariuszy policji, wymiaru sprawiedliwości i służb penitencjarnych, a także podnosić umiejętności i usprawnić procedury w dochodzeniach karnych, przy pełnym poszanowaniu państwa prawnego i praw człowieka;

(9)

(1) Wspólne działanie 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 84).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 7 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.