Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

Data ogłoszenia:2005-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 7

Strona 1 z 3
9.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

Zgodnie z decyzją nr 1145/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowych środków zachęcających w dziedzinie zatrudnienia (4) działania Wspólnoty dotyczące analiz, badań i współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy prowadzone są w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i jednym z celów tych działań jest rozwój, realizacja i ocena europejskiej strategii zatrudnienia z uwypukleniem długofalowej perspektywy.

(4)

Istnieje również potrzeba aktualizacji specyfikacji próby określonej w sekcji 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 246/2003 w celu maksymalizacji analitycznego potencjału próby dla modułu ad hoc.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. zatwierdzające program modułów ad hoc obejmujących lata 2004–2006 w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej wprowadzonym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 577/98 (2) zawiera moduł ad hoc w sprawie przejścia na emeryturę.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Istnieje potrzeba zgromadzenia wszechstronnego i porównywalnego zestawu danych dotyczących przejścia na emeryturę w celu monitorowania postępu w osiąganiu wspólnych celów określonych we wspólnotowej strategii zatrudnienia i otwartej metodzie koordynacji w obszarze emerytur, która została ogłoszona na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r. Oba procesy określają wspieranie aktywnego starzenia się i wydłużanie okresu życia zawodowego jako priorytety działań, w szczególności poprzez wytyczną 5 zawartą w wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2003 r. zatytułowaną „Zwiększenie podaży siły roboczej i wspieranie aktywnego starzenia się”, przyjętych przez Radę w dniu 22 lipca 2003 r. (3), oraz poprzez cel 5 procesu reformy emerytur, przedstawionego we wspólnym sprawozdaniu w sprawie celów i metod roboczych w obszarze emerytur zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w dniach 14 i 15 grudnia 2001 r. oraz we wspólnym sprawozdaniu Komisji i Rady w sprawie odpowiednich i trwałych systemów emerytalnych, które zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 20 i 21 marca 2003 r.

Szczegółowy zestaw informacji, które należy zebrać w 2006 r. w module ad hoc w sprawie przejścia na emeryturę, określa Załącznik.

Artykuł 2 W sekcji 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 246/2003 punkt „Próba” otrzymuje brzmienie:

„Próba: Docelowa grupa wiekowa użyta jako próba do niniejszego modułu składa się z osób w wieku 50–69 lat. Kompletny zestaw zmiennych do badania siły roboczej należy zgromadzić w odniesieniu do podpróby dla modułu ad hoc. W przypadku, w którym jednostką próby jest osoba, nie wymaga się żadnych dodatkowych danych o pozostałych członkach rodziny.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 62 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 37 z 20059.3.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EURJUST LEX

 • Dz. U. L62 - 34 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 512) (1)

 • Dz. U. L62 - 30 z 20059.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2004 r. stwierdzającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2815) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20059.3.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE (1)

 • Dz. U. L62 - 21 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L62 - 20 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej

 • Dz. U. L62 - 19 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L62 - 18 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 16 z 20059.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania na Słowacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L62 - 14 z 20059.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/23/WE z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (1)

 • Dz. U. L62 - 12 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

 • Dz. U. L62 - 5 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/97 ustanawiające normy handlowe mające zastosowanie do awokado

 • Dz. U. L62 - 3 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające kilka rozporządzeń w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej dla niektórych owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L62 - 1 z 20059.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.