Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 1

Strona 1 z 4
10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze co następuje:

A. PROCEDURA (5)

Wnioskodawcy reprezentują znaczną część wspólnotowej produkcji folii PET. Toray Plastics Europe wyraziła swoje poparcie dla wniosku, chociaż nie była formalnym wnioskodawcą.

(4)

Wnioskodawcy twierdzili, że margines dumpingu stosowanego przez Jindal Poly Films Limited uległ zmianie i był wyższy niż ustalono w ramach pierwotnego dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków.

3. Dochodzenie Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, Komisja ogłosiła w dniu 19 lutego 2004 r. wszczęcie częściowej rewizji tymczasowej zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Ogłoszenie to odbyło się w drodze zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5).

1. Wcześniejsze dochodzenia oraz istniejące środki

(1)

W następstwie dochodzenia wszczętego w maju 2000 r. („pierwotne dochodzenie”) Rada nałożyła w sierpniu 2001 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (2), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii. Cła nałożone na przywóz folii PET pochodzącej z Indii wahają się od 0 % do 62,6 %. Cło antydumpingowe obowiązujące w odniesieniu do przywozu od Jindal Poly Films Limited, poprzednio jako Jindal Polyester Limited (zawiadomienie o zmianie nazwy opublikowane w dniu 2 grudnia 2004 r. (3), wynosi 0 %. Przywóz folii PET od spółki podlega również cłu wyrównawczemu w wysokości 7 %, nałożonemu w 1999 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2597/1999 (4). 2. Wniosek o przeprowadzenie rewizji

(6)

(2)

Zakres rewizji ograniczono do zbadania dumpingu w odniesieniu do Jindal Poly Films Limited. Dochodzeniem objęto okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła Jindal Poly Films Limited, przedstawicieli kraju wywozu oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu rewizji. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(3)

Wniosek o przeprowadzenie częściowej rewizji tymczasowej ograniczonej do dumpingu w odniesieniu do Jindal Poly Films Limited wpłynął od następujących producentów wspólnotowych: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH oraz Nuroll SpA („wnioskodawcy”).

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (3) Dz.U. C 297 z 2.12.2004, str. 2. (4) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1.

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja przesłała kwestionariusz Jindal Poly Films Limited, będącej zainteresowanym producentem eksportującym. Jindal Poly Films Limited podjęła współpracę poprzez udzielenie odpowiedzi na ten kwestionariusz. Komisja przeprowadziła wizytę weryfikacyjną w lokalu spółki w New Delhi w celu sprawdzenia informacji podanych w kwestionariuszu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 17 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.