Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 12 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 12 - Strona 3

Strona 3 z 4

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

L 63/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z 9 marca 2005 r. określającego refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Kod produktów Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji (7)

0102 10 10 9140 0102 10 30 9140 0102 90 71 9000 0201 10 00 9110 (1)

B00 B00 B11 B02 B03 039

EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto

53,00 53,00 41,00 71,50 43,00 23,50 33,50 10,00 11,50 97,00 56,50 33,50 46,00 14,00 16,00 97,00 56,50 33,50 46,00 14,00 16,00 71,50 43,00 23,50 33,50 10,00 11,50 123,00 71,50 41,00 58,50 17,50 19,50 71,50 43,00 23,50 33,50 10,00 11,50 33,50 10,00 11,50 23,50 23,50

0201 10 00 9120

B02 B03 039

0201 10 00 9130 (1)

B02 B03 039

0201 10 00 9140

B02 B03 039

0201 20 20 9110 (1)

B02 B03 039

0201 20 20 9120

B02 B03 039

0201 20 30 9110 (1)

B02 B03 039

0201 20 30 9120

B02 B03 039

0201 20 50 9110 (1)

B02 B03 039

0201 20 50 9120

B02 B03 039

0201 20 50 9130 (1)

B02 B03 039

0201 20 50 9140

B02 B03 039

0201 20 90 9700

B02 B03 039

0201 30 00 9050

400 (3) 404 (4)

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/15

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji (7)

0201 30 00 9060 (6)

B02 B03 039 809, 822

EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto

46,00 13,00 15,00 37,00 172,00 102,00 60,00 152,50 205,00 94,50 88,00 56,50 33,00 83,50 123,00 33,50 10,00 11,50 46,00 14,00 16,00 46,00 14,00 16,00 33,50 10,00 11,50 58,50 17,50 19,50 33,50 10,00 11,50 33,50 10,00 11,50 23,50 23,50 46,00 13,00 15,00 37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B08, B09 B03 039 809, 822 220

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08 B09 B03 039 809, 822 220

0202 10 00 9100

B02 B03 039

0202 10 00 9900

B02 B03 039

0202 20 10 9000

B02 B03 039

0202 20 30 9000

B02 B03 039

0202 20 50 9100

B02 B03 039

0202 20 50 9900

B02 B03 039

0202 20 90 9100

B02 B03 039

0202 30 90 9100

400 (3) 404 (4)

0202 30 90 9200 (6)

B02 B03 039 809, 822

L 63/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 12 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 17 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.