Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 3

2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że za wyjątkiem działania siły wyższej albo okoliczności szczególnych, rolnik może przenieść swoje prawa do płatności bez posiadania ziemi dopiero kiedy wykorzystał, zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, co najmniej 80 % swoich praw do płatności w ciągu co najmniej jednego roku kalendarzowego albo jeśli dobrowolnie zrzekł się na rzecz rezerwy krajowej wszystkich swoich praw do płatności, których nie wykorzystał w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitych. Właściwym jest określenie warunków stosowania tego przepisu.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str.1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1974/2004 (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 85).

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

L 63/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

(10)

Od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 864/2004 (1), upoważnia Państwa Członkowskie do zezwolenia na uprawy wtórne na hektarach uprawnionych do dopłat, w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się 15 sierpnia każdego roku. Biorąc pod uwagę, że do 31 grudnia 2004 r. praktyki takie były zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopłat bezpośrednich, i że rolnicy mogą ponownie otrzymać takie zezwolenie w ramach nowego przepisu od 1 stycznia 2006 r., zaprzestanie tych praktyk na jeden rok doprowadziłoby do poważnych problemów gospodarczych u rolników przyzwyczajonych do nich oraz do powstania praktycznych i szczególnych problemów w zakresie uznawania ziemi za podlegającą dopłatom. W celu zapewnienia ciągłości środków oraz zapewnienia rolnikom w tych Państwach Członkowskich, które podejmą stosowną decyzję, możliwości podjęcia w odpowiednim momencie decyzji odnośnie zasiewu, konieczne jest i należycie uzasadnione umożliwienie stosowania takiej możliwości w 2005 roku w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

dzenia (WE) nr 1782/2003 za podlegające dopłatom hektary uważa się: — obszary obsadzone tymi uprawami między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r., — obszary obsadzone tymi uprawami przed dniem 30 kwietnia 2004 r., a następnie wydzierżawione lub kupione między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r. w celu stosowania systemu jednolitych płatności. d) „uprawy wieloroczne” oznaczają uprawy następujących produktów:

kod CN

0709 10 00 (11)

Karczochy Szparagi Rabarbar Maliny, jeżyny, morwy oraz skrzyżowanie maliny z jeżyną Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest Żurawina, borówka czarna i inne owoce z rodzaju Vaccinium;

Ponieważ system płatności jednolitych stosowany jest od 1 stycznia 2005 r., właściwym jest by niniejsze rozporządzenie obowiązywało z mocą wsteczną od tego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

0709 20 00 0709 90 90 0810 20

(12)

0810 30 0810 40

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

___________ (*) Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1.” Artykuł 1 Rozporządzenie (WE) nr 795/2004 otrzymuje następujące brzmienie: 2) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie tylko wówczas, jeśli rolnik po zadeklarowaniu lub przeniesieniu istniejących praw do płatności lub częściowych praw do płatności o tym samym charakterze, nadal musi zadeklarować lub przenieść prawo do płatności lub częściowe prawo do płatności wraz z częścią hektara.”;

1) w art. 2 pkt. c) i d) otrzymują brzmienie: „c) »uprawy trwałe« oznaczają uprawy nierotacyjne inne niż trwałe użytki zielone, zajmujące ziemię przez pięć lat lub dłużej oraz przynoszące powtarzające się plony, łącznie ze szkółkami, zgodnie z lit. G/5 załącznika I do decyzji Komisji nr 2000/115/WE (*), za wyjątkiem upraw wielorocznych i szkółek tychże.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.