Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17

Strona 1 z 3
10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), a w szczególności jego art. 145 ust. c, d i q, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 rolnicy, którzy wydzierżawili lub sprzedali hektary są wyłączeni z mechanizmu przewidzianego w tym artykule. Jeśli jednak sprzedaż i kupno, względnie dzierżawa jednakowej liczby hektarów nie naruszają celu tego mechanizmu, będzie miał on zastosowanie także w tych przypadkach.

(5)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 przewiduje, że część kwoty referencyjnej powraca w szczególnych sytuacjach do rezerwy krajowej. Z przyczyn administracyjnych właściwym jest upoważnienie Państw Członkowskich do zastosowania takiej obniżki po przekroczeniu określonego pułapu.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu płatności jednolitych, który obowiązuje od roku 2005. Administracyjne i operacyjne wdrażanie systemu, które rozpoczęto na tej podstawie na poziomie krajowym, ukazało potrzebę wprowadzenia szczegółowych przepisów w odniesieniu do niektórych aspektów systemu oraz sprecyzowania i dostosowania w niektórych aspektach obowiązujących przepisów. W szczególności właściwym jest określenie zakresu stosowania definicji terminu „uprawy wieloroczne” w powiązaniu z warunkami kwalifikującymi do uzyskania dopłat dla gruntów, które mają być przekształcone w odłogi i w powiązaniu z systemem pomocy dla upraw energetycznych, o którym mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Aby ze względów administracyjnych ograniczyć powstawanie częściowych praw do płatności do niezbędnego minimum, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 określa, że w przypadku przeniesienia wszystkie istniejące częściowe prawa do płatności muszą zostać wykorzystane, zanim istniejące prawo będzie mogło zostać podzielone. Należy uściślić, że przepis ten odnosi się do istniejących częściowych praw o tym samym charakterze, takich jak normalne prawa do płatności, płatności za grunty odłogowane, prawa połączone z zezwoleniem na podstawie art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(6)

Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 dzierżawa traktowana jest jako zakup ziemi w celu inwestycyjnym. Inwestycje w moce produkcyjne dokonane w formie dzierżawy powinny więc również zostać uwzględnione.

(7)

(2)

Artykuł 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ma na celu uwzględnienie przypadków rolników, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji na skutek zakupu ziemi, która była przedmiotem dzierżawy w trakcie okresu referencyjnego. Właściwym jest określenie zakresu stosowania tego przepisu poprzez zdefiniowanie warunków dzierżawy, które mają zostać uwzględnione.

(3)

(8)

Akapit drugi art. 46 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.