Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 25

10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/194/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ptaki inne niż drób muszą być między innymi poddane kwarantannie i badaniu na obecność influenzy drobiu.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę sytuację choroby w Kambodży, Chinach, Indonezji, Laosie, Malezji, Pakistanie, Tajlandii i Wietnamie, istnieje konieczność dalszego przedłużenia okresu obowiązywania środków ochronnych dotyczących tych państw przewidzianych w decyzji 2004/122/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

Decyzja Komisji 2004/122/WE (3) została przyjęta w odpowiedzi na wybuch influenzy drobiu w kilku krajach azjatyckich, włączając Japonię i Koreę Południową. Japonia i Korea Południowa przedstawiły Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ostateczne sprawozdanie na temat sytuacji związanej z influenzą drobiu na ich terytorium oraz środków podjętych w celu kontrolowania tej choroby. Ponadto Japonia i Korea Południowa zadeklarowały, że ich kraje są wolne od influenzy drobiu oraz wysłały informacje na temat stanu zdrowia zwierząt do Komisji wraz z wnioskiem o odpowiednie zmienienie decyzji 2004/122/WE. Środki ochronne przyjęte na mocy decyzji 2004/122/WE dla tych krajów nie powinny zatem dłużej obowiązywać. Warunki przywozu żywych ptaków innych niż drób z państw trzecich są ustanowione w decyzji Komisji 2000/666/WE (4), zasady te stosuje się zatem również w odniesieniu do Japonii i Korei Południowej. Żywe

„Artykuł 3 Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z Malezji następujących produktów: — surowców żywności dla zwierząt oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części drobiowe, oraz — jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobrobionych trofeów myśliwskich z jakichkolwiek ptaków.”; 2) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z Kambodży, Chińskiej Republiki Ludowej, włączając terytorium Hongkongu, Indonezji, Laosu, Malezji, Pakistanu, Tajlandii i Wietnamu następujących produktów: — nieprzetworzonych piór i części piór, oraz — »żywych ptaków innych niż drób«, jak zdefiniowano w decyzji 2000/666/WE, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe).”;

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). 3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją ( 2004/851/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 48). (4) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

L 63/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2005

3) w art. 7 datę „31 marca 2005 r.” zastępuje się datą „ 30 września 2005 r.”.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 27 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 17 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.