Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 27

Strona 1 z 2
10.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/195/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi, uwzględniając opinię Stałego Komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (2) oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kowane są jako małe części, nie mogą rozciągać się w żadną stronę o więcej niż 50 % testowane zgodnie z klauzulą 8.14, to znaczy w całości zanurzone w pojemniku, przy zachowaniu określonych warunków, przez okres 24 godzin.

(5)

Władze Hiszpanii twierdzą, że pomimo zgodności z odpowiednią zharmonizowaną normą takie produkty mogą nadal stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w przypadku, gdy małe części zostaną oderwane i połknięte. Po przeprowadzeniu testów na grupie zabawek wykonanych z rozciągliwego tworzywa hiszpańskie władze doszły do wniosku, że jeśli zabawki pozostawi się zanurzone w pojemniku na okres dłuższy niż 24-godzinny, o którym mowa w klauzuli 8.14, mogą one nadal zwiększać objętość. Mając na uwadze fakt, iż przejście danego przedmiotu przez przewód żołądkowo-jelitowy może trwać dłużej niż 24 godziny, okres 24 godzin przyjęty dla metody testującej może być niewystarczający dla sprawdzenia ryzyka uszkodzeń ciała w przypadkach, gdy małe zabawki lub ich części zostają połknięte. Ponadto ryzyko uszkodzenia jest szczególnie poważne, gdy łatwo można oderwać małe kawałki lub elementy. Pomimo iż zgodnie z klauzulą 4.6 zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa. W związku z powyższym, na podstawie informacji przedłożonych przez władze Hiszpanii, inne władze krajowe, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Stały Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 98/34/WE jasne jest, że zgodność ze zharmonizowaną normą EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie klauzuli 4.6 oraz klauzuli 8.14, w odniesieniu do 24-godzinnego testu zanurzenia, nie wystarcza do zapewnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa. Zatem należy określić treść właściwej uwagi towarzyszącej publikacji odesłań do zharmonizowanej normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”,

(6)

Zgodnie z dyrektywą 88/378/EWG zabawki uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeśli spełniają krajowe normy stosowane wobec nich, transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa Członkowskie są zobowiązane do opublikowania numerów referencyjnych norm krajowych transponujących zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 63 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 29 z 200510.3.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

 • Dz. U. L63 - 25 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521) (1)

 • Dz. U. L63 - 23 z 200510.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518) (1)

 • Dz. U. L63 - 21 z 200510.3.2005

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L63 - 20 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

 • Dz. U. L63 - 17 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L63 - 12 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L63 - 6 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L63 - 4 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 200510.3.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.